Departament de Duanes.Nota Informativa 13/2013

Nota Informativa NI GA 13/2013  de 10 de juny, relativa a l'exempció dels drets antidúmping aplicables a la importació de peces essencials de bicicleta originàries de la Xina prevista al reglament 88/97 de la comissió.

MARC JURÍDIC GENERAL

 El Reglament 88/97 de la Comissió contempla tres supòsits en els quals les importacions de peces essencials de bicicleta originàries de la Xina poden ser eximides del pagament del dret antidúmping: 

 1. Importacions realitzades per muntadors eximits per la Comissió (“parts eximides”) d'acord amb els arts.2 a 13 de l'esmentat Reglament.
 2. Importacions realitzades per muntadors que estiguen sent examinats per la Comissió (“parts examinades”).
 3. Importacions realitzades per persones diferents d'una “part eximida” que tinguen una autorització de destinació especial i complisquen alguna de les condicions següents:
  1. 1.Lliuren les peces a una “part eximida” (art. 14.a).
  2. Lliuren les peces a un altre titular d'autorització de destinació especial (art. 14.b).
  3. Mensualment, menys de 300 unitats per tipus de peces essencials de bicicleta es declaren a lliure pràctica o li siguen lliurades a l'importador (art. 14.c).(Regla de mínimis)

 IMPORTACIONS REALITZADES PER TITULARS D'AUTORITZACIONS DE DESTINACIÓ ESPECIAL (art. 14 del Rgto.88/97)

 Les autoritzacions de destinació especial a què es referix el punt 3 de l'apartat anterior s'expediran: 

 • En els casos previstos en les lletres a i b (art. 14.a i b del Rgto 88/97), per la Dependència de Duanes i IIEE corresponent al lloc on raga la duana de control pel procediment  normal (Model de sol·licitud i autorització de l'Annex 67 del Rgto.2454/93).
 • En el cas previst en la lletra c (Regla de mínimis de l'art. 14.c del Rgto 88/97), per la duana d'importació pel procediment simplificat (Sol·licitud mitjançant la presentació d'un DUA declarant les posicions específiques per a importacions inferiors a 300 unitats, sense que resulte necessari aportar dades addicionals tal com establix l'art. 292.4 del Reglament 2454/93.L'admissió del DUA equival a l'autorització de destinació especial).

IMPORTACIONS INFERIORS A 300 UNITATS AL MES (Regla de minimis de l'art. 14.c  del Rgto.88/97)

Tal com s'ha exposat anteriorment i d'acord amb el disposat a l'art. 14.c del Reglament 88/97, estan exemptes del dret antidúmping, qualsevol que siga l'importador, les importacions de peces essencials de bicicleta quan, mensualment, menys de 300 unitats per tipus de peces essencials de bicicleta es declaren a lliure pràctica o li siguen lliurades a l'importador.Esta exempció està sotmesa al control de la destinació especial.

Per a l'aplicació pràctica d'esta exempció s'hauran de tindre en compte els següents aspectes:

 • El límit de 300 unitats inclou tant les peces declarades a lliure pràctica com les adquirides al territori duaner comunitari i  el termini del mes es considera mes natural.

Ejemplo:l'empresa A, titular d'una autorització de destinació especial, realitza les següents operacions durant el mes d'abril:

 • Importa 250 manillars originaris de la Xina despatxant-los a lliure pràctica
 • Adquirix d'un altre estat membre uns altres 250 manillars originaris de la Xina
 • El dret antidúmping hauria de ser abonat ja que l'empresa A ha superat el límit en rebre 500 manillars originaris de la Xina el mes d'abril.

    • Quan al origen de les peces, el Reglament s'aplica a les originàries de la Xina.A estos efectes es considera que tenen este origen les procedents de la Xina tret que es prove que tenen un altre origen diferent.
    • Manera de declarar estes importacions.  En el cas que es vagen a rebre (per importació amb despatx a lliure pràctica o adquisició dins del territori duaner), durant el mes natural,  menys de 300 unitats d'alguna de les peces afectades pel Reglament 88/97, les importacions es declararánmediante la presentació d'un DUA, podent utilitzar-se el formulari simplificat disponible en la pàgina web per a particulars.

  En el DUA s'haurà de declarar el nombre d'unitats que seran despatxades (casella 41) i utilitzar les següents posicions (casella 33):

    • 8714.91.10.11:Quadres pintats, anoditzats, polits i/o lacats originaris o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.91.30.11:Forquilles pintades, anoditzades, polides i/o lacades originàries o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinades a ser transferides a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinades a ser transferides a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.93.00.11:Pinyons libresoriginarios o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinat a ser transferits a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.94.20.91:Els altres frens originaris o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.94.90.11:Palanques de fre originàries o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinades a ser transferides a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinades a ser transferides a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.96.30.10:Mecanismes de pedal originaris o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.99.10.10:Manillars originaris o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.99.50.10:Canvis de marxa originaris o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinats a ser transferits a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.
    • 8714.99.90.11:Rodes completes amb i sense tubs, pneumàtics o pinyons originàries o procedents de la Xina per davall de 300 unitats per mes o destinades a ser transferides a una part en quantitat inferior a 300 unitats per mes o destinades a ser transferides a una altra forquilla d'una autorització d'ús final o a parts eximides.

  La presentació del DUA declarant les posicions específiques per a importacions inferiors a 300 unitats implica la sol·licitud de destinació especial, sense que resulte necessari aportar dades addicionals tal com establix l'art. 292.4 del Reglament 2454/93 pel qual s'aproven les Disposicions d'Aplicació del Codi Duaner.L'admissió del DUA equival a la autorització de destinació especial.

  En el cas que en un mes natural se n'anaren a rebre més de 299 unitats, les posicions a utilitzar per a l'excés serien les següents:

     • 8714.91.10.19:Els altres quadres pintats, anoditzats, polits i/o lacats.
     • 8714.91.30.19:Les altres forquilles pintades, anoditzades, polides i/o lacades.
     • 8714.93.00.19:Els altres pinyons lliures.
     • 8714.94.20.99:Els altres frens.
     • 8714.94.90.19:Les altres palanques de fre.
     • 8714.96.30.90:Els altres mecanismes de pedal.
     • 8714.99.10.90:Els altres manillars.
     • 8714.99.50.90:Els altres canvis de marxa.
     • 8714.99.90.19:Les demásruedas completes amb i sense tubs, pneumàtics o pinyons.

  Madrid,  10 de juny de 2013
  LA SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTION DUANERA