Anunci d'inici del tràmit d'adjudicació directa dels béns no adjudicats en la subhasta núm. 1/2013 de la Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials de la Delegació Especial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Andalusia, Ceuta i Melilla

 

Celebrada la Subhasta núm. 1/2013 d'esta Dependència el dia 12 de juny de 2013 a la sala d'actes de la Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, situada a l'avinguda d'Andalusia, número 2, planta 3a, de Màlaga i havent quedat sense adjudicar en les seues dues licitacions els béns relacionats a l'annex I, per la qual cosa no hi ha preu mínim d'adjudicació, s'anuncia que conforme al disposat als articles 104.7 i 107 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, queda obert el tràmit d'adjudicació directa, per un termini màxim de sis mesos, a comptar des del dia de celebració de la subhasta.Estos béns es troben depositats i disponibles per a ser examinats durant els deu dies hàbils anteriors al de presentació d'ofertes, en horari de 9.00 a 14.00 hores, als locals relacionats a l'annex II.

 El termini de presentació d'ofertes serà fins al dia 16 de setembre de 2013.Les ofertes s'hauran de presentar en sobre tancat en el registre general de la Dependència de Duanes i Impostos Especials de Màlaga, situada a l'avinguda de Manuel Agustín Heredia, número 1, d'eixa ciutat.

 L'interessat haurà d'indicar nom i cognoms o raó social o denominació completa, nombre d'identificació fiscal i domicili, i acompanyar resguard del depòsit constituït mitjançant ingrés a favor del Tresor Públic del 20 per 100 de la valoració dels béns en primera licitació respecte dels quals desitge licitar en el compte bancari núm. 0182 5918 44 020 0999022.

 Concluido el trámite de adjudicación directa, la Mesa procederá a devolver los depósitos que se hubieran constituido, salvo los pertenecientes a los adjudicatarios, que se aplicarán al pago del precio de adjudicación.

 Los adjudicatarios deberán ingresar a favor del Tesoro Público en la cuenta bancaria arriba indicada dentro de los quince días siguientes a la comunicación del acta de adjudicación formalizada por la Mesa de subasta la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.Los adjudicatarios que no procedan de este modo perderán el importe de su depósito, quedando obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta de pago.

 Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, en el plazo máximo de cinco días hábiles, se reunirá la Mesa de subasta para proceder a la verificación de las ofertas que se hubieran presentado, pudiendo considerar, en su caso, que dichas ofertas no se ajustan, en ese momento, a las mejores condiciones económicas y decidir extender el plazo de presentación de ofertas, respectando el límite total de seis meses, computados desde la fecha de la celebración de la subasta.

 A Màlaga, a 12 de juny de 2013.

El President de la Taula,

Fdo.:Alfredo Montanari Gómez