Informació tributària en matèria de duanes

L'Agència Tributària, en compliment de la seua obligació d'informació i assistència, ha organitzat una plataforma telefònica per a prestar l'esmentat servei, a què tindrà accés de dilluns a divendres, des de les 9 a 19 hores (de 9 a 15 hores durant el mes d'agost), cridant al número de telèfon 901.33.55.33.En el mateix hi ha una àrea expressament encarregada de resoldre qüestions duaneres, on contestaran als dubtes que vosté els formule.

També està disponible un servei de preguntes freqüents (INFORMA) en la pàgina web de l'AEAT, en l'enllaç següent:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRIINF

Finalment, en compliment del previst als articles 63 i 64 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, les sol·licituds d'informació tributària en matèria de duanes poden formular-se per escrit o a través de la Seu Electrònica de l'AEAT:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/DD16.shtml