30.07.2013 Relació de municipis inclosos en l'àmbit del Reial Decret llei 8/2013, de mesures urgents contra la morositat de les Administracions Públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers

S'anuncia la publicació a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals de la relació de municipis inclosos en l'àmbit subjectiu d'aplicació del Títol II del Reial Decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.
  • Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. (BOE, 30-julio-2013) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana