Gener

 • 31-01-13Nous models 230 i 136: Gravamen Especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

  Ordre HAP/70/2013, de 30 de gener, per la que s'aprova el model 230 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents: Retencions i ingressos a compte del Gravamen Especial sobre els premis de determinades loteries i apostes; Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació" i el model 136 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre la Renda de No Residents. Gravamen Especial sobre els Premis de determinades Loteries i Apostes. Autoliquidació".

 • 31-01-13Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger: nou model 720

  Ordre HAP/72/2013, de 30 de gener, per la que s'aprova el model 720, declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger, a què es referix la disposició addicional dihuitena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seua presentació.

 • 31-01-13Impuestos Especiales de Fabricación. Es creen els nous models 581 i 582 i es modifiquen diverses normes

  Ordre HAP/71/2013, de 30 de gener, per la que es modifica l'Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre, per la que s'aproven determinats models, es refonen i actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els Impostos Especials de Fabricació i amb l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs i es modifica l'Ordre EHA/1308/2005, d'11 de maig, per la qual s'aprova el model 380 de declaració-liquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit en operacions assimilades a les importacions, es determinen el lloc, forma i termini de presentació, així com les condicions generals i el procediment per a la seua presentació per mitjans telemàtics, i una altra normativa tributària.

 • 29-01-13Nomenclatura i notes explicatives en espanyol.

  Durant el Consell de l'Organització Mundial de Duanes del mes de juny passat, el Secretari General Sr. Kunio Mikuriya, i el Vicesecretari General Sr. Sergio Mujica, van anunciar la publicació de la Nomenclatura i de les seues Notes explicatives en espanyol. Mentre l'edició 2007 oferia estes publicacions només en versió online, la nova edició 2012 les presenta tant en format paper com online.

 • 29-01-13Estadístiques de matriculacions (desembre 2012)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de desembre de 2012.

 • 25-01-13Criteris de la Direcció General de Tributs en relació amb la inversió del subjecte passiu en l'IVA.

  Preguntes freqüents basades en els criteris establits per la Direcció General de Tributs (Consulta V2583-12, de 27 de desembre de 2012) en relació amb la inversió del subjecte passiu de l'article 84.Uno.2º.f de la Llei d'IVA.

 • 24-01-13ENS (Declaració sumària d'entrada).

  Declaració dels OEA (Operadors Econòmics Autoritzats) de tercers països amb els quals la UE ha firmat MRA (Acord de Reconeixement Mutu).
  En el DOUE del 24/01/2013 s'ha publicat el Reglament d'execució (UE) Núm. 58/2013 de la Comissió de 23 de gener de 2013 que modifica el Reglament (CEE) núm. 2454/93, pel qual es fixen determinades disposicions d'aplicació del Reglament (CEE) núm. 2913/92 del Consell pel qual s'establix el codi duaner comunitari, pel qual es modifica l'Annex 30 bis de les disposicions d'aplicació del Codi Duaner per tal de permetre la declaració dels codis OEA d'operadors de tercers països amb els quals la Unió Europea haja subscrit acords de reconeixement mutu.
  Estos números podran declarar-se a partir de febrer del 2013.

 • 22-01-13Informe de la Direcció General de Tributs sobre la forma en què el destinatari de la factura electrònica ha de prestar el seu consentiment

  L'article 9.2 del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, establix que l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada que el seu destinatari haja donat el seu consentiment.

  Per part del Departament de Gestió Tributària s'ha plantejat una qüestió a la Direcció General de Tributs sobre la forma que el destinatari de la factura electrònica ha de prestar el seu consentiment per a entendre que s'ha complit amb el requisit establit a l'esmentat article 9.2 del  nou Reglament pel qual s'aproven les obligacions de facturació, havent  sigut evacuat per l'esmentat Centre Directiu un informe extern amb data 21 de desembre de 2012 que, pel seu interés, es  reproduïx a continuació:

 • 22-01-13Projecte EXS. Ajornament de la versió 2

  En línia amb les sol·licituds rebudes, s'ajorna fins dilluns dia 4 de febrer de 2013, el tancament de la versió V1 de la declaració EXS. Es recorda que la versió V2 està activa i que es poden enviar les declaracions a la mateixa.

 • 21-01-13Estadístiques de comerç exterior.Dades estadístiques. Novembre de 2012

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de novembre de 2012.