Subhasta de la Dependència Regional de Duanes i IE de les Canàries

El proper dia 16 de gener de 2014, a les 10:00 hores, se celebrarà a la sala d'actes de l'Autoritat Portuària de Las Palmas, la subhasta de la mercaderia que s'indica a continuació, d'acord amb el següent PLEC DE CONDICIONS:

- La present subhasta se celebrarà de conformitat amb el disposat en el Reglamente General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005 de 29 de juliol i es realitzarà per mandat i en compliment de l'establit als articles 316 i següents i 419 al 423 de les Ordenances de Duanes, aprovades per Decret de 17 d'octubre de 1947.

- Els lots s'adjudicaran al millor postor, les licitacions seran al més-dient i no s’admetran licitacions inferiors a la taxació.Les licitacions es realitzaran:

- Fins a 600 €, de 20 en 20 €

- De 601 € fins a 3.000, de 50 en 50 €.

- De 3.001 € d'ara endavant, de 100 en 100 €.

- La subhasta serà dirigida pel Cap de la Dependència Regional Adjunta de Duanes i II.EE. de les Canàries, o funcionari en qui delegue com a President, amb presència, en el seu cas del Sr. Interventor de la Delegació d'Economia i Hisenda de la província, integrand, a més, la Mesa de Subhasta, un funcionari com a Secretari i altre o altres funcionaris com Auxiliars, assistits per un Veu Pública.

4º- Les mercaderies a subhastar es troben al Magatzem de les Administracions de Duanes de Las Palmas, situat en Depòsits Comercials.

Les mercaderies podran ser examinades pels interessats en hores de 9 a 12 durant els dies 13, 14 i 15 de gener de 2014.

Una vegada finalitzada la subhasta no s'admetrà reclamacions per part de l'adjudicatari respecte a la qualitat o quantitat dels lots, tret de per diferències sorgides entre el moment de l'adjudicació i el de la retirada per l'adjudicatari, quedant a càrrec d'este la prova d'estes diferències.

- A l'acta d'adjudicació en subhasta, l'adjudicatari haurà d'acreditar la seua personalitat amb l'exhibició del DNI o un altre títol que li acredite, o acreditar, així mateix, la seua representació si actua per compte de tercers, sent-li expedit exclusivament a favor seu o del tercer representat, el certificat d'adjudicació del lot respectiu.

Així mateix en l'acte d'adjudicació haurà de depositar en efectiu, com a mínim el 20% de l'import de la rematada, havent de satisfer la resta en el termini de 7 dies hàbils, comptats a partir de la data de subhasta, transcorregut els quals, decauran els seus drets sobre els lots amb pèrdua de la fiança depositada, que serà ingressada al Tresor.El pagament podrà fer-se en efectiu o per ingrés en el compte ES16 0182-2393-28-0200519008, del BBVA, indicant el número de lot corresponent.Acreditant este extrem s'expedirà l'aixecament del lot.

- La destinació dels lots 14 i 15 ha de ser la reexportació.

- Seran a compte dels adjudicataris:

a - La totalitat de gravàmens fiscals de qualsevol classe o naturalesa (siguen de l'Estat, Comunitat Autònoma o Municipi), que recaiguen sobre les adjudicacions objecte de subhasta, o qualsevol de les operacions físiques o jurídiques que puguen motivar.

b - Les despeses i/o treballs d'encunyament de numeracions, obtenció de facsímils, fotografies, etc., preceptius per a vehicles adjudicats als quals s'haja d'expedir certificat de matrícula.

c - Les despeses que puguen resultar precises per a retirar les mercaderies del lloc on es troben depositades.

- Els lots adjudicats hauran de ser retirats en el termini de 15 dies hàbils comptats des del dia de l'autorització de la retirada de la mercaderia, transcorreguts els quals es consideraran abandonats els esmentats lots i es procedirà la ingresse del depòsit constituït per l'adjudicatari, sense dret a cap reclamació.

- Els vehicles automòbils que s'adquirisquen en subhasta per un valor inferior a 601 € no podran obtindre el certificat per a matrícula de vehicles a motor i tindran la consideració de rebuig per a desballestament.

Als vehicles que vaja a ser objecte de matriculació seran per compte de l'adjudicatari les despeses que originen, en el seu cas, l'encunyament del número del bastidor i l'obtenció dels facsímils necessaris.

10º- La subhasta serà suspesa si existiren indicis de confabulació per part dels licitadors.

Acabat l'acte, la Mesa de Subhasta es reserva el dret d'establir una segona subhasta, procedint-se a la retaxa dels lots que hagen quedat deserts, i/o bé convocar una adjudicació directa (art. 104.6 R.D. 939/05)

11º- La concurrència a la subhasta suposa l'acceptació de totes les condicions exposades en este Plec de condicions i d'aquelles que la Taula adopte durant la celebració de la mateixa.

 A Las Palmas de Gran Canària, a 10 de desembre de 2013

 CAP DE LA DEPENDÈNCIA REGIONAL ADJUNTA DE DUANES I II.EE. DE LES CANÀRIES

 CAROLINA POSAT AFONSO