S'actualitzen per a 2014 els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jrídics documentats, l'impost sobre successions i donacions i l'impost especial sobre determinats mitjans de transport.

  • Orden HAP/2367/2013, de 11 de diciembre,por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (BOE, 18-diciembre-2013) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana