18-12-2013 Es modifiquen l'Ordre de 15 de desembre de 1999 i l'Ordre HAC/171/2004

Es modifica l'Orde de 15 de desembre de 1999, per la qual s'aprova el model 187, en pessetes i en euros, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents, en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d'eixes accions o participacions;i l'Orde HAC/171/2004, de 30 de gener, per la qual s'aprova el model 184 de declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d'atribució de rendes; i es modifiquen, igualment, altres normes tributàries.

  • Orden HAP/2369/2013, de 13 de diciembre,
    por la que se modifica la Orden de 15 de diciembre de 1999, por la que se aprueba el modelo 187, en pesetas y en euros, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones; y la Orden HAC/171/2004, de 30 de enero, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas, y se modifican, asimismo, otras normas tributarias.
     (BOE, 18-diciembre-2013) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana