Informe País per País per a multinacionals amb matriu espanyola

PRINCIPALS RESULTATS DE L'EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ DECLARADA EN EL MODEL 231 EXERCICI 2016

Es presenten algunes dades estadístiques de multinacionals (MNC) de matriu espanyola obtingudes de l'explotació del nou model 231 de declaració d'informació País per País.Este model l'han de presentar al seu domicili fiscal de residència les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidada a nivell mundial superior a 750 milions d'euros per al conjunt d'entitats que formen partix del seu grup fiscal.

Esta declaració pretén recopilar dades agregades i anonimitzades d'este col·lectiu per a l'intercanvi d'informació establit en els Acords BEPS (sigles en anglés d'Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis, en concret les Accions 11 i 13), proporcionant als Estats una perspectiva global de l'activitat intragrupo dels seus MNC més grans a nivell de jurisdicció (segons el país on estiguen ubicades les filials pertanyents al grup).

La informació remesa per les matrius de totes les seues filials a l'estranger per a l'exercici fiscal iniciat a partir de l'1 de gener de 2016 inclou el detall de les següents variables per cada una de les jurisdiccions (països) en les que operen:

  1. Nombre d'entitats (filials) que formen part del grup de les esmentades MNC
  2. Xifra de negocis
  3. Beneficis (pèrdues) abans d'impostos
  4. Impost sobre societats (pagat i en meritació)
  5. Capital i reserves
  6. Nombre de treballadors  
  7. Actius tangibles (immobilitzat material)

La principal diferència entre l'informe país per país i les dades publicades per l'Agència Tributària en les Comptes Anuals Consolidats de l'Impost sobre Societats (única font estadística que integra adequadament les liquidacions de grups i d'empreses no grup) està que la segona estadística relaciona la quota líquida de l'impost amb el benefici brut del grup (en línia amb la filosofia de l'impost, que només grava els resultats positius), mentre que en el model 231 figuren els beneficis nets de pèrdues de totes les filials en una mateixa jurisdicció fiscal.

Informe País per País exercici 2016

Total jurisdiccions (dades mundials) - Imports en milions d'euros

Trams tipus efectiuNúmero de
empreses
Xifra de
Negocis
BeneficiImpost
meritat
Tipus efectiu
s/benefici
Menys del 5% 31 349.270 26.746 748 2,8
Del 5% al 10% 18 36.904 2.089 159 7,6
Del 10% al 15% 15 137.058 28.412 3.564 12,5
Del 15% al 20% 15 89.095 7.435 1.250 16,8
Del 20% al 25% 15 31.179 3.869 828 21,4
Més del 25% 40 290.902 23.299 7.712 33,1
134 934.408 91.849 14.260 15,5

Distribució per trams de tipus de cada variable

Trams tipus efectiuNúmero de
empreses
Xifra de
Negocis
BeneficiImpost
meritat
Menys del 5% 23,1% 37,4% 29,1% 5,2%
Del 5% al 10% 13,4% 3,9% 2,3% 1,1%
Del 10% al 15% 11,2% 14,7% 30,9% 25,0%
Del 15% al 20% 11,2% 9,5% 8,1% 8,8%
Del 20% al 25% 11,2% 3,3% 4,2% 5,8%
Més del 25% 29,9% 31,1% 25,4% 54,1%

Les principals dades del nou model es resumixen en el quadre anterior:el 2016 han presentat l'informe país per país 134 MNC de matriu espanyola, amb informació per jurisdicció d'un total de 16.160 filials (5.193 amb domicili fiscal a Espanya, 10.967 a l'estranger), una xifra de negocis mundial de 934.408 milions d'euros, uns beneficis nets globals de 91.849 milions i un Impost sobre Societats meritat a nivell mundial (quota líquida declarada de l'any) de 14.260 milions.També s'inclou el desglossament de les variables (i la seua participació relativa) per trams de tipus efectiu mundial.

Tenint present la limitació de disposar de resultats nets i no bruts, el tipus efectiu mundial d'estes MNC el 2016 va ser el 15,5%.No obstant això, la distribució de càrrega fiscal entre el col·lectiu no és homogènia:el 36,6% de les MNC (49) acumulen el 31,4% del benefici net però només aporten el 6,4% de l'impost mundial (el seu tipus efectiu mitjà és del 3,1%), mentre que en el 29,9% de les empreses (40) es concentra el 54,1% de l'impost global.

Informe País per País exercici 2016

Total jurisdiccions (dades mundials) - Imports en milions d'euros

Trams tipus efectiuNúmero de
empreses
Xifra de
Negocis
BeneficiImpost
pagat
Tipus efectiu
s/benefici
Menys del 5% 27 110.944 25.325 65 0,3
Del 5% al 10% 16 302.871 19.724 1.149 5,8
Del 10% al 15% 22 173.178 14.045 1.834 13,1
Del 15% al 20% 21 89.127 10.216 1.827 17,9
Del 20% al 25% 11 46.743 4.457 996 22,3
Més del 25% 37 211.545 18.083 5.723 31,6
134 934.408 91.849 11.594 12,6

Distribució per trams de tipus de cada variable

Trams tipus efectiuNúmero de
empreses
Xifra de
Negocis
BeneficiImpost
pagat
Menys del 5% 20,1% 11,9% 27,6% 0,6%
Del 5% al 10% 11,9% 32,4% 21,5% 9,9%
Del 10% al 15% 16,4% 18,5% 15,3% 15,8%
Del 15% al 20% 15,7% 9,5% 11,1% 15,8%
Del 20% al 25% 8,2% 5,0% 4,9% 8,6%
Més del 25% 27,6% 22,6% 19,7% 49,4%

En el quadre anterior figura la mateixa informació, però amb el impost pagat l'any amb criteri de caixa.Com l'import que es declara haver pagat el 2016 és un 19% inferior al meritat, el tipus efectiu mundial de l'impost pagat també ho és (12,6%).