Presentació

  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica l'"Estadística dels declarants de l'Impost sobre Patrimoni" basada en les declaracions de l'esmentat impost corresponent a l'exercici fiscal de referència de l'estadística.Esta publicación recoge información detallada de las partidas contenidas en el modelo de declaración 714 (Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio).

    L'Impost sobre el Patrimoni es troba regulat per la Llei 19/1991, que establix com a objectiu de l'impost la recerca de l'eficàcia en la utilització dels grans patrimonis contribuint a la redistribució de la riquesa, de forma complementària a l'IRPF.El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de devengo anual, de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de la persona física a 31 de diciembre de cada año.Se entiende por patrimonio neto el conjunto de bienes y derechos de contenido económico del que sea titular un sujeto pasivo del impuesto minorado en las cargas y gravámenes que disminuyan su valor y de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.Es un impuesto de carácter individual.

    L'estadística mostra l'estructura del patrimoni de les persones físiques obligades a declarar, distingint sis tipus de béns i drets susceptibles de valoració econòmica:béns immobles, béns afectes a activitat econòmica, béns de capital mobiliari, assegurances i rendes, béns sumptuaris i altres béns i drets de contingut econòmic.Al seu torn existix un següent nivell amb un total de 18 desagregacions de les categories de béns citades.

    En compliment d'este compromís, des de la publicació estadística de l'exercici fiscal 2005, es facilita informació resumida de les partides contingudes en l'esmentat impost classificades per sexe del declarant.

    A partir de 2008, es va establir un 100% de bonificació i es va eliminar l'obligació formal de presentar declaració per l'Impost sobre Patrimoni, i en conseqüència, s'interromp l'elaboració de l'estadística fins al moment actual.A partir del 2011, el RDL 13/2011 restablix temporalment l'obligació a declarar.