Informació institucional

 • L'Agència Tributària, creada per l'article 103 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1991, es va constituir de manera efectiva l'1 de gener de 1992.Es va configurar com una entitat de dret públic adscrita al llavors Ministeri d'Economia i Hisenda a través de l'antiga Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos.Com a entitat de dret públic, compta amb un règim jurídic propi diferent al de l'Administració general de l'Estat que, sense menyscapte dels principis essencials que han de presidir tota actuació administrativa, li conferix certa autonomia en matèria pressupostària i de gestió de personal.

  L'Agència Tributària té encomanada l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com d'aquells recursos d'altres administracions públiques nacionals o de la Unió Europea la gestió de les quals se li encomane per llei o per conveni.

  Per tant, correspon a l'Agència Tributària aplicar el sistema tributari de manera que es complisca el principi constitucional en virtut del qual tothom ha de contribuir al manteniment de les despeses públiques d'acord amb la seua capacitat econòmica.No obstant això, no té competències per a l'elaboració i l'aprovació de normes tributàries ni, en el vessant de la despesa pública, per assignar els recursos públics entre les diverses finalitats.

  La funció de gestió integral del sistema tributari estatal i duaner es materialitza en un ampli conjunt d'activitats, entre les quals es compten:

  1. La gestió, la inspecció i la recaptació dels tributs de titularitat estatal (IRPF, societats, impost sobre la renda de no residents, IVA i impostos especials).
  2. La realització d'importants funcions en relació amb els ingressos de les comunitats autònomes i ciutats autònomes, tant pel que fa a la gestió de l'impost sobre la renda de les persones físiques, com a la recaptació d'altres ingressos d'estes comunitats, ja siga per disposició legal o mitjançant els corresponents convenis de col·laboració.
  3. La recaptació d'ingressos propis de la Unió Europea.
  4. La gestió duanera i la repressió del contraban.
  5. La recaptació en període voluntari de les taxes del sector públic estatal.
  6. La recaptació en via executiva d'ingressos de dret públic de l'Administració general de l'Estat i dels organismes públics vinculats o que en depenguen.
  7. La col·laboració en la persecució de determinats delictes, entre els quals destaquen els delictes contra la Hisenda pública i els delictes de contraban.

  Així mateix, altres òrgans autonòmics i locals gestionen tributs propis i tributs cedits.

  L'Agència Tributària té com a missió el foment del compliment per part dels ciutadans de les seues obligacions fiscals.Per a això desenvolupa dues línies d'actuació:d'una banda, la prestació de serveis d'informació i assistència al contribuent per a minimitzar els costos indirectes associats al compliment de les obligacions tributàries i, d'altra banda, la detecció i regularització dels incompliments tributaris mitjançant actuacions de control.

 • Organigrama
 • Carta de servicis
 • Comptes anuals
 • Campanyes de publicitat