Modificacions de declaracions mitjançant fitxer TGVI on line

 • El sistema establit mitjançant la utilització del TGVI on line (el relatiu al formulari TGVI on line és diferent) és el següent:

  DECLARACIÓ ORIGINAL.

  Només pot existir una declaració original.La resta serien complementàries o substitutives.

  MODIFICACIONS POSTERIORS.

  Hem de diferenciar:

  Afegir registres:Es consignarà una «C» si la presentació d'esta declaració té per objecte incloure percepcions que, havent d'haver figurat en una altra declaració del mateix exercici presentada anteriorment, hagueren sigut completament omeses en la mateixa.

  Per això, es poden presentar diverses declaracions complementàries.

  En el procés de pujada i validació del fitxer mitjançant TGVI on line, els registres rebutjats com a erronis s'ha de presentar com complementària (és a dir, no es requerix que siga una nova original), i ha d'incloure necessàriament el Número de Justificant de la declaració que complementa.

  Modificar registres:la presentació d'una declaració que tinga per objecte la modificació del contingut de dades declarades en una altra declaració del mateix exercici presentada anteriorment es realitzarà presentant una declaració substitutiva de la declaració que continga els registres a modificar.

  Declaració substitutiva:Es consignarà una «S» si la presentació té com a objecte anul·lar i substituir completament a una altra declaració anterior, del mateix exercici.Una declaració substitutiva només pot anul·lar una única declaració anterior.

  Prèviament a la presentació de la declaració substitutiva, és imprescindible la baixa prèvia de la declaració a la que substituïx per part del contribuent.S'ha d'omplir el Número de Justificant de la declaració a la que substituïx, que ha d'existir i ha d'estar donada de baixa per substitució (o substituïda).

  Es poden presentar tantes declaracions Substitutives com el contribuent considere, sempre que es vagen donant de baixa successivament les substituïdes.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda