Model 289.Presentació mitjançant Web Service

El Reial Decret 1021/2015, de 13 de novembre incorpora a l'ordenació interna les normes de comunicació d'informació a l'Administració tributària sobre comptes financers i els procediments de diligència deguda que han d'aplicar les institucions financeres en l'obtenció de la informació sobre comptes financers per a poder ser intercanviada, de forma automàtica, amb la resta de països signants de l'Acord CRS de la OCDE.

Al seu article 4, este Reial Decret habilita a la corresponent ordre ministerial a determinar la forma de presentació (entre altres aspectes) del model corresponent:

“Article 4.Obligació d'informació.

Conforme a l'article 30.2 del Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs aprovat mitjançant Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, les institucions financeres vindran obligades a presentar una declaració informativa quan les persones que ostenten la titularitat o el control dels comptes financers siguen residents fiscals en algun dels següents països o jurisdiccions:

(…)

Esta declaració informativa tindrà caràcter anual i s'efectuarà en la forma, lloc i termini que es determine per Ordre del Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, en la qual s'inclourà la llista dels països o jurisdiccions a què es referixen les lletres a), b) i c) d'este article així com aquelles que es consideren participants a efectes del disposat en este reial decret”.

Per la seua part, la Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'aprova el model 289, de declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, i per la qual es modifiquen altres normes tributàries disposa el següent:

“Article 1.Aprovació del model 289, «Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua».

S'aprova el model 289, «Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua», que haurà de presentar-se amb periodicitat anual per les institucions financeres obligades a què es referix l'article 2 d'esta ordre, i que hauran de remetre a l'Agència Estatal d'Administració Tributària mitjançant l'enviament de missatges informàtics, d'acord amb el procediment i amb el format i disseny previstos als articles 5 i 6 de la present ordre, que inclourà, almenys, el contingut a què es referix l'annex III de la mateixa”.

L'article 6 de l'esmentada ordre establix:

“Article 6.Format i disseny dels missatges informàtics.

El format i disseny dels missatges informàtics en què consistix la declaració informativa de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua així com els elements en què es concrete el contingut de la mateixa definit a l'annex III de la present ordre seran els que, en cada moment, consten a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet”.

Per la seua part, a la Seu Electrònica de la AEAT(1)figuren els aspectes tècnics precisos per a la presentació i consulta de la informació enviada.

En l'apartat de tràmits figura la possibilitat de consulta de la informació, però no el tràmit de presentació, ja que el mateix s'ha de realitzar a través de la corresponent URL per a realitzar l'enviament de la declaració.Així ho desenvolupa el Manual Tècnic per a la presentació mitjançant WS (web service) publicat en la pàgina web de la AEAT(2):

A la pàgina 17 del Manual se n'informa en els següents termes:

“El procés de presentació s'inicia amb l'enviament de la presentació del model 289, missatge CrsNtnlPresentation.Esta presentació es realitza per via telemàtica, concretament mitjançant Servei Web basat en l'intercanvi de missatges XML.El missatge de presentació és una adaptació del missatge CRS_OECD publicat per la OCDE”.

Per la seua part, en l'apartat 6.2 del Manual (pàgina 34) s'indica la direcció d'enviament de les presentacions:

“En els apartats 6.2.1 i 6.2.2, trobarà més informació sobre la definició del servei web (WSDL) En la definició d'este servei s'oferix una direcció d'enviament de les presentacions, bé per a la fase de presentacions reals en producció:

https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/IXCD-JDIT/ws/IxCrsPresV1SOAP

(…)”

 

(1) https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/GI42.shtml

(2) https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/GI42/Ayuda/CRS_Presentacion_289_medianteservicioWebv2.0.pdf

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda