Vendes a distància

Davall determinades condicions, les vendes de béns expedits o transportats des de qualsevol Estat membre de la Unió Europea amb destinació a Espanya (TAI:Península i Balears), estan subjectes al IVA espanyol com lliuraments interiors.

Estes condicions són les següents:

  • L'expedició o el transport dels béns s'ha d'efectuar pel venedor o pel seu compte.
  • Els adquirents han de ser particulars, persones jurídiques o entitats que no realitzen activitats empresarials o professionals (fundacions, associacions sense ànim de lucre), empresaris que apliquen el règim especial de l'agricultura o que no tinguen dret a deduir les quotes de l'IVA suportades per realitzar exclusivament operacions exemptes.
  • Els béns objecte dels esmentats lliuraments han de ser diferents dels següents:mitjans de transport nous, béns objecte d'instal·lació o muntatge i béns els lliuraments dels quals hagen tributat conforme al règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció en l'Estat membre d'inici de l'expedició o transport.
  • L'import total, exclòs l'IVA, dels lliuraments efectuats per l'empresari o professional des d'un altre Estat membre amb destinació a Espanya (TAI), amb els requisits anteriors, haurà d'excedir durant l'any natural precedent o en curs de 35.000 euros.Encara que no s'haguera superat el límit citat, quan els empresaris hi hagueren optat per tributar a Espanya en l'Estat membre d'inici de l'expedició o transport.

L'empresari que realitze vendes a distància subjectes a Espanya deurà presentar autoliquidacions per l'impost (model 303) i estar identificat a Espanya amb un NIF o número d'identificació fiscal prèvia sol·licitud a través del model 036 (caselles 101, 102, 110, 111, 900 i següents de la pàgina 7).

Pot confirmar que realitza vendes a distància subjectes a l'IVA espanyol mitjançant el “Localitzador”:

Localitzador de Lliurament de Béns