Operacions intracomunitàries

Els lliuraments de béns expedits o transportats, pel venedor, per l'adquirent o per un tercer en nom i per compte de qualsevol dels anteriors, a Espanya (TAI:Península i Balears), estan subjectes al IVA a Espanya com adquisicions intracomunitàries de béns (AIBs) subjectes, quan l'adquirent siga:

  • Empresari o professional
  • Persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals (fundacions, associacions sense ànim de lucre, ens públics), quan l'import total de les realitzades en l'any natural precedent, o en curs, assolisca 10.000 euros o opten per tributar a Espanya
  • Particular si s'adquirix un mitjà de transport nou

No es comprenen en estes adquisicions intracomunitàries aquelles el lliurament de les quals s'efectue per un empresari o professional que es beneficie del règim de franquícia de l'Impost en l'Estat membre des del que s'inicie l'expedició o el transport dels béns.Tampoc quan aplique el règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, no es tracte de vendes a distància o béns objecte d'instal·lació i muntatge.

No estaran subjectes les AIBs realitzades per les persones o entitats que s'indiquen a continuació:

  • Empresaris acollits al règim especial de l'agricultura
  • Empresaris o professionals que realitzen exclusivament operacions exemptes que no originen el dret a la deducció.
  • Persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals.

La no-subjecció anterior només s'aplicarà quan l'import total de les adquisicions realitzades en l'any natural precedent, o en curs, no assolisca 10.000 euros, tret d'opció per tributar a Espanya.

Igualment estan subjectes a l'IVA a Espanya com AIBs, amb determinades excepcions, les transferències realitzades per un empresari de béns corporals de la seua empresa des d'un altre Estat membre amb destinació a Espanya (TAI), per a afectar-lo a les necessitats del seu negoci en este territori.

Estan subjectes a Espanya les adquisicions intracomunitàries de serveis localitzades en el TAI, que siguen deixades per un empresari o professional la seu d'activitat econòmica o establiment permanent des del qual les preste o, en el seu defecte, el lloc del seu domicili o residència habitual, es trobe en un altre Estat membre diferent del qual d'Espanya.Haurà d'ingressar l'IVA de l'operació l'empresari o professional adquirent establit en el TAI, per aplicació de la regla de la inversió del subjecte passiu.

En cas de realitzar adquisicions intracomunitàries de béns o serveis en el TAI haurà de sol·licitar un NIF-IVA espanyol mitjançant la presentació del model 036.

Se sol·licitarà per l'interessat a través de l'alta en el “Registre d'operadors intracomunitaris” (ROI), complimentant el model 036 de “Declaració censal d'alta, modificació o baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors” de la següent forma:

  • Marcant la casella 582
  • Consignant la data prevista per a la primera operació en la casella 584

L'assignació del NIF-IVA suposarà que l'operador constarà al cens VIES (Sistema d'Intercanvi d'Informació sobre l'IVA).

Si l'Agència Tributària no haguera resolt en un termini de tres mesos, podrà considerar-se denegada l'assignació del número sol·licitat.

Per a consultar en el VIES, dins de la pàgina web de l'Agència Tributària, accedisca ací.

El codi NIF-IVA coincidirà amb el NIF espanyol a què s'anteposarà el prefix ÉS.Si no disposa de NIF espanyol pot consultar com obtindre'l:

Identificació d'empresaris no establits

Per a confirmar que realitza operacions intracomunitàries subjectes a l'IVA espanyol disposa del “Localitzador”: