Declaracions a presentar

En principi, tots els operadors mercantils que figuren censats com subjectes passius de l'IVA.estan obligats a presentar declaracions trimestrals (que en alguns casos hauran de ser mensuals), amb independència que hagen efectuat o no operacions durant el trimestre (o mes) corresponent.Les persones que efectuen exclusivament operacions exemptes de l'impost sense cap dret a deducció de l'IVA no estan obligades a presentar les declaracions.

El període de liquidació coincidix amb el trimestre natural.No obstant això, l'esmentat període de liquidació coincidirà amb el mes natural quan es tracte dels subjectes passius que a continuació es relacionen:

  1. Aquells el volum de negocis del qual haguera sigut superior durant l'any natural precedent a 6.010.121 euros.
  2. Aquells que estiguen autoritzats a sol·licitar la devolució dels saldos al seu favor existents al terme de cada període de liquidació

La declaració s'haurà de presentar durant els vint primers dies naturals del mes següent al corresponent període de liquidació mensual o trimestral, segons procedisca, (trenta dies en el cas de l'últim període de liquidació de l'any) a través del model 303.

Els subjectes passius han de formular també una declaració anual recapitulativa (model 390), a la que s'han d'adjuntar exemplars de les declaracions corresponents a tots els períodes de liquidació de l'any.

Ambdós models es presentaran amb caràcter general per via electrònica a través d'Internet amb un certificat electrònic reconegut (certificat electrònic o DNI-i).

Enllaços:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G414.shtml

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/procedimientoini/G412.shtml