Quadre informatiu tipus de retenció aplicables (2019)

RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L'IRPF A L'EXERCICI 2019 (*)

(*) Idèntics als vigents a l'exercici 2018, tret d'en el supòsit dels rendiments del capital mobiliari derivats de la propietat intel·lectual quan es perceben per contribuents que no siguen el mateix autor (novetat des de 1.1.2019, R.D-Ley 26/2018)

Classe de renda

Procedència

Tipus aplicable 2019

MOD.RESUM ANUAL - 2019

CLAU

Treball

Relacions laborals i estatutàries en general

Variable segons procdmto.general (algoritme)

190 A
Pensions i havers passius del sistema públic (S. Social i Classes Passives) 190 B.01
Pensionistes amb dos o més pagadors:procediment especial de l'art. 89.A RIRPF 190 B.02
Pensions de sistemes privats de previsió social 190 B.03
Prestacions i subsidis d'atur 190 C
Prestacions d'atur en la modalitat de pagament únic (només reintegrament de prestacions indegudes) 190 D
Consellers i administradors (d'entitats l'import net de les quals xifra negocis de l'últim període impositiu finalitzat anteriorment al pagament de rendiments haja sigut >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3ºRIRPF) 35 per 100 190 E.01 E.04
Consellers i administradors (d'entitats l'import net de les quals xifra negocis de l'últim període impositiu finalitzat anteriorment al pagament de rendiments haja sigut <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF i 80.1.3ºRIRPF) 19 per 100 190 E.02 E.03
Premis literaris, artístics o científics no exempts de l'IRPF, quan tinguen la consideració de rendiments del treball 15 per 100 190 F.01
Cursos, conferències, seminaris, ... (art. 80.1.4º RIRPF i 101.3 LIRPF) 15 per 100 190 F.02
Elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques (art. 80.1.4º RIRPF i 101.3 LIRPF) 15 per 100
Retards (art. 101.1 LIRPF) 15 per 100 190  
Règim fiscal especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol (art. 93.2.f LIRPF):

Fins a 600.000 euros

Des de 600.000,01 euros d'ara endavant (retribucions satisfetes per un mateix pagador)

24 per 100

45 per 100

   

Activitats professionals

Amb caràcter general (art. 101.5.a) LIRPF) 15 per 100 190 G.01
Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d'assegurances...) (art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF) 7 per 100 190 G.02
Professionals de nou inici (l'any d'inici i en els dos següents) (art. 101.5.a) LIRPF i 95.1 RIRPF) 7 per 100 190 G.03

Altres activitats econòmiques

Activitats agrícoles i ramaderes en general (art. 95.4 RIRPF) 2 per 100 190 H.01
Activitats d'engreixament de porcí i avicultura (art. 95.4 RIRPF) 1 per 100 190 H.02
Activitats forestals (art. 95.5 RIRPF) 2 per 100 190 H.03
Determinades activitats empresarials en Estimació Objectiva (art. 95.6 RIRPF) 1 per 100 190 H.04
Rendiments de l'art. 75.2.b):cessió dret d'imatge   (art. 101.1 RIRPF) 24 per 100 190 I.01
Rendiments de l'art. 75.2.b):resta de conceptes (art. 101.2 RIRPF) 19 per 100 190 I.02

Imputació Rendes per cessió drets imatge

(art. 92.8 LIRPF, i art. 107 RIRPF) 19 per 100 190 J

Guanys patrimonials

Premis de jocs, concursos, rifes... subjectes a retenció, diferents dels subjectes a GELA (101.7 LIRPF) 19 per 100 190 K.01, K.03
Aprofitaments forestals en muntanyes públiques 101.6 LIRPF i 99.2 RIRPF) 19 per 100 190 K.02

Altres Guanys Patrimonials

Transmissió de Drets de subscripció (art. 101.6 LIRPF):a partir de 1.1.2017 19 per 100 187 M, N, O
Transmissió d'accions i participacions en Institucions d'Inversió Col·lectiva (Fons d'Inversió) (art. 101.6 LIRPF) 19 per 100 187 C,E

Capital mobiliari

Derivats de la participació en fons propis d'entitats (art. 25.1, 101.4 LIRPF i 90 RIRPF)) 19 per 100 193 A
Cessió a tercers de capitals propis (comptes corrents, depòsits financers, etc...;art. 25.2 LIRPF) 19 per 100 193/194/ /196 Segons model
Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals 19 per 100 188 No clau

Propietat intel·lectual, industrial, prestació d'assistència tècnica (art. 101.9 LIRPF)

Propietat intel·lectual quan el contribuent perceptor no siga l'autor (art. 101.4 LIRPF)

19 per 100

15 per 100

193 C
Arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines (art. 101.9 LIRPF) 19 per 100 193 C
Rendiments derivats de la cessió del dret d'explotació de drets d'imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no siguen en el desenvolupament d'una activitat econòmica   24 per 100   193 C

Capital Immobiliari

Arrendament o subarrendament de béns immobles urbans (art. 101.8 LIRPF;i 100 RIRPF) 19 per 100 180 No clau