Fiscalitat de la primera matriculació de vehicles

Fiscalidad de la primera matriculación de vehículos en Península e Islas Baleares

IVA

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

Con carácter general

Subjecte 21%

Subjecte. Tipus de gravamen en funció de les emissions de CO 2

 • Regles especials:
  • vehicles per a persones amb mobilitat reduïda (1)
  • vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu
  • vehicles automòbils matriculats a nom d'altres persones destinats al transport habitual de persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda.

Subjecte 4% (2)

Subjecte 4% (2)

Subjecte 4% (2)

No Subjecte

Eximisc (2)

Subjecte i no exempt

 • vehicles destinats al transport de:
  • mercancías (N1, N2, N3)
  • viatgers M2, M3 (més de 9 places, inclosa la del conductor)
  • tranvias

Subjecte 21%

No subjecte (4)

vehicles de dos o tres rodes (cilindrada � 250 cc.)

Subjecte 21%

No subjecte

vehicles d'exclusiva aplicació industrial, comercial, agrària, clínica o científica homologats per l'Administració Tributària

Subjecte 21%

No subjecte

vehicles especials, no quad (1)

Subjecte 21%

No subjecte

vehicles mixtos adaptables l'altura dels quals supere els 1800 m.m., excepte els tipus "jeep" o tot terreny

Subjecte 21%

No subjecte (4)

 • vehicles utilitzats per Forces Armades i Cossos i Forces de Seguretat
 • vehicles a motor i motocicletes per a ús particular de membres de l'OTAN i el seu personal dependent

Subjecte 21%

Eximisc (2)

No subjecte (2)

ambulàncies i vehicles per a la vigilància i socors en autopistes i carreteres

Subjecte 21%

No subjecte (2)

 • automòbils destinats a:
  • taxis, autotaxis, autoturismes
  • activitats d'ensenyament de conductors
  • activitats de lloguer

Subjecte 21%

Eximisc (2)

automòbils en règim de matrícula diplomàtica

Eximisc (2)

Exento

trasllat de la residència habitual del seu titular des de l'estranger al territori espanyol (5) Eximisc (6) Exento

famílies nombroses: automóviles con capacidad entre 5 y 9 plazas

Subjecte 21%

Subjecte. Tipus de gravamen en funció de les emissions de CO 2. Reducció del 50% de la base imposable (2)

autocaravanes (1) Subjecte 21%

Subjecte. Tipus de gravamen en funció de les emissions de CO 2. Reducció del 30% de la base imposable (2)

(1)Las diferents categories de vehicles es definixen en el Annex II del Reglament General de Vehicles, Nova finestra aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

(2)Previo reconeixement per l'Administració Tributària. L'aplicació del 4% d'IVA exigix que la discapacitat utilitze cadira de rodes o tinga mobilitat reduïda.

(3)Requisitos:

 • Prèvia certificació de la discapacitat expedit pels Serveis Socials de les CC. AA. (A Ceuta i Melilla l'expedix l'IMSERSO).
 • Que hagen transcorregut almenys quatre anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions, tret de sinistre total dels vehicles, degudament acreditat.
 • Que no siguen objecte d'una transmissió posterior per actes «inter vivos» durant el termini dels quatre anys següents a la data de la seua matriculació.

(4) Para que siga aplicable la no-subjecció dels vehicles N1 i els vehicles mixtos adaptables es requerix que s'afecten significativament a una activitat econòmica (més del 50%) i que no es condicionen per a habitatge. Si es condicionen com a habitatge tindran dret a una reducció de la base imposable del 30%.

(5) Requisits:

 • Els interessats hauran d'haver tingut la seua residència habitual fora del territori espanyol almenys durant els dotze mesos consecutius anteriors al trasllat.
 • Els mitjans de transport hauran d'haver sigut adquirits o importats en les condicions normals de tributació al país d'origen o procedència i no s'hauran d'haver beneficiat de cap exempció o devolució de les quotes meritades en ocasió de la seua eixida de l'esmentat país.
 • Els mitjans de transport hauran d'haver sigut utilitzats per l'interessat en la seua antiga residència almenys sis mesos abans de la data en què haja abandonat aquella.
 • La matriculació s'haurà de sol·licitar en el termini previst en el article 65.1.d) de la Llei 38/1992 (60 dies). Nova finestra
 • Els mitjans de transport a què s'aplique esta exempció no hauran de ser transmesos durant el termini de dotze mesos posteriors a la matriculació. L'incompliment d'este requisit determinarà l'exacció de l'impost referida a la data en què es produïra l'esmentat incompliment.

(6) Requisits anàlegs als previstos en el punt (5) amb les especialitats recollides en el article 28 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA. Nova finestra

Finalment, l'article 72 de la Llei 17/2012, de de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013 afig una exempció del fet imposable “circulació o utilització a Espanya”, que requerix el previ reconeixement per l'Administració Tributària. En concreto: vehicles automòbils matriculats en un altre Estat membre, llocs a disposició d'una persona física resident en Espanya per persones o entitats establides en un altre Estat membre.

Són requisits de l'exempció:

 • Que la posada a disposició es produïsca com a conseqüència de la relació laboral que es mantinga amb la persona física resident, ja siga en règim d'assalariat o no.
 • Que no es destine el vehicle a ser utilitzat essencialment al territori d'aplicació de l'impost amb caràcter permanent.

A estos efectes es considera que el vehicle no es destina a ser utilitzat essencialment al territori d'aplicació de l'impost amb caràcter permanent quan és posat a disposició d'un resident a Espanya el centre de treball del qual està en un altre Estat membre limítrof i l'utilitza per a anar al mateix diàriament i tornar, sense perjudici dels períodes vacacionals.