Termini de presentació

El model 030 podrà presentar-se en qualsevol moment a partir de la data en què es produïsca la causa que motiva la seua presentació.

Únicament si es presenta per a comunicar canvi de domicili fiscal per part de les persones físiques que no formen part del Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, el termini de presentació serà de tres mesos des que es produïsca l'esmentat canvi.No obstant això, si anteriorment al venciment de l'esmentat termini finalitzara el de presentació de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que l'obligat tributari haguera de presentar després del canvi de domicili, la comunicació s'haurà d'efectuar en el corresponent model d'autoliquidació de l'IRPF.