Documentació complementària necessària en la presentació del model 030

1.Sol·licitud d'Alta al Cens d'obligats tributaris i NIF quan no es dispose de DNI/NIE:

 1. Persones físiques de nacionalitat espanyola.

  Amb caràcter general:

  • Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant.Si és el mateix interessat el que compareix davant de l'Administració tributària, no serà precisa l'aportació de fotocòpia del DNI, sempre que l'exhibisca i autoritze als òrgans de l'AEAT a efectuar la verificació de les seues dades d'identitat.Si l'interessat no presta consentiment per a efectuar la verificació de les seues dades d'identitat haurà d'aportar fotocòpia del DNI.

  Menors de 14 anys residents, si manquen de DNI:

  • Fotocopia del Libro de Familia o Certificado de Nacimiento.

  Espanyols, residents a l'estranger, si manquen de DNI:

  • Fotocòpia del passaport.Si és el mateix interessat el que compareix davant de l'Administració tributària se'l podrà requerir l'exhibició de l'original del seu passaport.
  • Document que acredite la seua residència a l'estranger.
 2. Persones físiques de nacionalitat estrangera.

  Amb cárácter general:

  • Fotocòpia del document que acredite el Número d'Identificació d'Estranger (NIE) del sol·licitant.Si és el mateix interessat el que compareix davant de l'Administració tributària, no serà precisa l'aportació de fotocòpia del NIE, sempre que exhibisca el document acreditatiu del NIE i autoritze als òrgans de l'AEAT a efectuar la verificació de les seues dades d'identitat.Si l'interessat no presta consentiment per a efectuar la verificació de les seues dades d'identitat haurà d'aportar fotocòpia del document acreditatiu del NIE.

  Si no disposa de Número d'Identificació d'Estranger (NIE) i sol·licita un NIF atorgat per l'Agència Tributària:

  • Fotocòpia del passaport del sol·licitant o d'un altre document del seu país d'origen que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat.Si és el mateix interessat el que compareix davant de l'Administració tributària se li podrà requerir l'exhibició de l'original del seu passaport o document que acredite la seua identitat.
  • Document acreditatiu de no estar obligat a disposar de Número d'Identificació d'Estranger (NIE).
  • Si està obligat a disposar del NIE, document acreditatiu d'haver-ho sol·licitat i justificació documental de l'operació de naturalesa o amb transcendència tributària per a la qual necessita el NIF.
 3. Documentació addicional en el cas de sol·licituds presentades per mitjà de representant.

  Quan la sol·licitud es realitza per mitjà de representant (per exemple, pel representant legal d'un menor o d'un no resident o per un representant voluntari), s'aportarà a més:

  • Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal (NIF) del representant.Si el representant compareguera en presentar la sol·licitud, no seria necessari que aportara fotocòpia del seu NIF, n'hi hauria prou que exhibira el document acreditatiu del mateix.Si el representant no compareix (per exemple, el representant d'un menor o d'un estranger és el que sol·licita el NIF d'aquells però envia la sol·licitud per correu), haurà d'adjuntar fotocòpia del seu NIF.
  • Documentació acreditativa de la representació.
 4. Documentació addicional que s'ha de presentar a les sol·licituds de variació de dades personals

  Quan es presente el model 030 per a comunicar la variació de dades identificatives o personals (canvi/ modificació d'estat civil, modificació de dades identificatives) es podrà exigir que s'acredite la variació de les dades personals que s'haurà d'aportar:

  • Fotocòpia del Numero d'Identificació  Fiscal (o DNI/NIE) del sol·licitant.
  • Documentació acreditativa de la variació de dades personals sol·licitada.