Causes de presentació

El model 030 serà presentat per a:

 • Sol·licitar l'alta al Cens d'Obligats Tributaris 
 • Sol·licitar el NIF per persones físiques que es troben en alguna de les següents situacions:
  • Amb nacionalitat espanyola i sense obligació de disposar de DNI
  • Estrangers que no disposen del NIE (NIE)
 • Comunicar el canvi del domicili fiscal 
 • Comunicar un domicili a efectes de notificacions si és diferent del domicili fiscal
 • Comunicar la modificació de dades identificatives 
 • Comunicar el canvi de l'estat civil 
 • Sol·licitar etiquetes identificatives 
 • Comunicar la representació legal o voluntària
Podrà ser també presentat per persones físiques que desenvolupen activitats empresarials o professionals i satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte, exclusivament, per a:
 • Comunicar el canvi de dades identificatives
 • Comunicar el canvi del seu estat civil 
 • Sol·licitar etiquetes identificatives