Domicilio fiscal

El domicili fiscal és el lloc de localització de l'obligat tributari en les seues relacions amb l'Administració tributària.

Per a les persones físiques, el domicili fiscal serà el lloc on tinga la seua residència habitual.

No obstant això, per a les persones físiques que desenvolupen principalment activitats econòmiques, en els termes establits a l'article 113 de la Reglament aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juny, l'Administració tributària podrà considerar com a domicili fiscal el lloc on estiga efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció de les activitats desenvolupades. Si no poguera establir-se l'esmentat lloc, prevaldrà aquell on arrele el valor més gran de l'immobilitzat en el qual es realitzen les activitats econòmiques.

A més del domicili fiscal, al cens haurà de constar el domicili de gestió administrativa per a aquelles persones físiques que hagen de formar part del cens d'empresaris i professionals, si és diferent del fiscal.

Les persones físiques podran designar un domicili preferent a efectes de notificacions sempre que arrele en territori espanyol.