Cens d'obligats tributaris. Qui ha d'estar censat?

En l'àmbit de competències de l'Estat, correspon a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la formació i manteniment dels censos tributaris i registres definits reglamentàriament.

No obstant això, cada Administració tributària pot disposar dels seus propis censos tributaris, a efectes de l'aplicació dels seus tributs propis o cedits. Com a informació mínima comuna, qualsevol cens tributari inclourà necessàriament, les següents dades:

  1. Nom i cognoms o raó social o denominació completa, així com l'anagrama, si el tinguera.
  2. Número d'Identificació Fiscal (NIF).
  3. Domicili fiscal.
  4. En el seu cas, domicili a l'estranger.

El Cens d'Obligats Tributaris, de competència estatal, està format per la totalitat de les persones físiques i jurídiques, així com els obligats tributaris que es referix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que hagen de tindre un número d'identificació fiscal per a les seues relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

La Llei 58/2003 General Tributària disposa al seu article 35.4 que tindran la consideració d'obligats tributaris, en les lleis en què així s'establisca, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancats de personalitat jurídica, constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.

Formarà part del Cens d'Obligats Tributaris, el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors integrat per persones físiques o entitats que hagen de formar part del mateix. Al seu torn, formen part del Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, el Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI), el Registre de Devolució Mensual (REDONE'M), el Registre de Grans Empreses (RGE) i el Registre d'Impostos Especials, entre altres registres tributaris de caràcter especial.

Tota persona física, persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica que desenvolupen activitats empresarials o professionals, satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte, formarà part del Cens d'Obligats Tributaris i haurà de sol·licitar la seua alta al Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

Les persones i entitats incloses als censos tributaris tindran dret a conéixer les seues dades censals i podran sol·licitar, a tal efecte, que se'ls expedisca el corresponent certificat. Igualment tindran dret a la rectificació o cancel·lació de les seues dades personals quan resulten inexactes o incomplets d'acord amb el previst en la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.