Temps mitjans de tramitació dels procediments més emprats en l'AEAT

  • El resum executiu de l'Informe de la Comissió per a la Reforma de l'Administració (CORA), en referir-se als principis que la inspiren, i dins de la millora de l'eficiència de les Administracions públiques mitjançant la Implantació del sistema de mesurament de l'eficiència, anuncia que "es podrà publicar, en les pàgines web dels organismes, el temps de tramitació dels procediments que tinguen més incidència en els ciutadans, així com les variacions que es produïsquen en este temps".La mesura de CORA "Implantació del sistema de mesurament de la productivitat/eficiència" té un primer aspecte d'execució immediata, que és la publicació dels temps de tramitació de 10 dels procediments de l'Administració General de l'Estat més emprats pels ciutadans i les empreses.Dins de l'execució d'esta mesura, l'Agència Tributària publica:

  • Temps mitjà de tramitació de certificats
  • Temps mitjà de tramitació de sol·licituds d'ajornament i fraccionament