Descripció del projecte

L'esquema de funcionament de la VUA que es descriu a continuació és obert, en el sentit que no necessàriament cal seguir cada un dels passos.L'operador podrà elegir en quin moment li interessa entrar en el mateix, encara que és important incidir que, per a assegurar la coordinació de tots els Serveis implicats en un possible reconeixement físic de la mercaderia, l'ideal és la remissió de la informació al sistema l'abans possible.

S'entendrà per:

VUA: Base de dades de la finestreta única duanera.Es tracta de l'eina que possibilita la cooperació i interacció d'operadors, Serveis d'Inspecció Fronterera, Autoritats Portuàries i Duana, amb l'objectiu de coordinar la inspecció de mercaderies en contenidor de manera que es realitze un posicionament únic del mateix a efectes de la seua revisió en frontera.

SIF:Servei d'Inspecció en Frontera, Organismes no duaners amb competència per al control en frontera a la importació o exportació de mercaderies.

SI:Sol·licitud d'Intervenció a un SIF

PreDUA: declaració duanera presentada abans de l'arribada de la mercaderia.En la mesura que s'implantarà en dues fases, i d'acord amb el contingut aportat per l'operador, podrà tindre dues modalitats i/o funcions:

 • PreDUA-Sol·licitud de MRN, es tracta d'una declaració que inclou únicament una sèrie de dades mínimes per tal d'obtindre un MRN que puga ser incorporat com a document de càrrec a les Sol·licituds d'Intervenció que l'operador presentarà als SIF, i que servisca d'element d'unió per a la informació remesa.
 • PreDUA:Declaració completa presentada abans de l'arribada de la mercaderia en el sentit del previst a l'article 201 del Reglament (CEE) núm. 2454/93 de la Comissió pel que es fixen determinades disposicions d'aplicació del Codi Duaner Comunitari.Esta declaració està prevista per a un futur pròxim.

MRN: Número de Registre de la declaració duanera

SAPL (C-5): Solicitud de actuaciones previas al levante.S'inclourà un motiu addicional a l'actual C-5 per a este procediment.

 1. PreDUA - Sol·licitud de MRN

  A través de l'obtenció d'un MRN previ, que l'operador puga incloure a les Sol·licituds d'Intervenció presentades davant dels SIF com a document de càrrec, facilitarà l'enllaç entre el DUA i els certificats corresponents, fent innecessari que l'operador haja de completar la casella 44 de la declaració duanera una vegada emesos els esmentats certificats.

  Esta sol·licitud de MRN es realitzarà electrònicament i podrà presentar-se fins i tot 30 dies abans de l'arribada de la mercaderia.Transcorregut l'esmentat termini sense que s'haja presentat la declaració completa es tindrà per no presentada i s'anul·larà el MRN.

  Les dades requerides són mínims, i la major part són modificables.Tanmateix l'operador no ha d'oblidar que si no hi ha coincidència entre les dades dels certificats d'inspecció i els del DUA no podrà obtindre el llevant de la mercaderia.

  En aquells casos en què esta declaració es referisca a una mercaderia susceptible de control per un SIF, eixe MRN es donarà d'alta a la base de dades VUA.

  La resposta de la Duana contindrà, a més del MRN, la indicació dels possibles certificats/autoritzacions que d'acord amb la posició TARIC declarada són necessaris per a obtindre el llevant de la mercaderia.

 2. Aportació de documentació per part de l'operador

  Una vegada que s'haja donat d'alta un MRN en VUA d'acord amb l'indicat anteriorment, l'operador podrà incorporar a l'expedient la documentació addicional necessària per a l'expedició dels certificats.A esta documentació tindran accés tots els Serveis implicats, evitant així a l'operador, haver de presentar l'esmentada documentació en cadascun dels Organismes.

 3. Presentació de Sol·licituds d'Intervenció als Serveis d'Inspecció en Frontera corresponents

  Les sol·licituds als SIF es continuaran realitzant en els sistemes de cadascun d'estos Serveis.A través del portal també es podran trobar els enllaços directes als esmentats sistemes.

  Com document de càrrec a les esmentades Sol·licituds d'Intervenció podrà incloure's:

  • El preDUA, a través de la referència al MRN obtingut d'acord amb l'anterior, o
  • La Declaració Sumària de Depòsit Temporal (DSDT), necessària quan la declaració duanera no vaja a ser un DUA d'importació o en el cas que no s'haja presentat un PreDUA.Si el document de càrrec és una DSDT serà necessari que l'operador incloga la referència dels certificats en presentar el DUA (no serà possible garantir llavors un posicionament únic amb la Duana), o completar posteriorment el DUA enviant un missatge específic abans d'obtindre el llevant.

  A partir de la presentació de la Sol·licitud, el Servei d'Inspecció decidirà si realitzarà una inspecció física de la mercaderia.En cas afirmatiu, inclourà eixa informació en la VUA.

  Una vegada que en VUA s'incorpora la intenció de reconéixer una mercaderia, el sistema informarà d'esta situació la resta de Serveis que pogueren estar implicats.

  En el moment que existisca una comunicació que es realitzarà un reconeixement físic, no serà possible la modificació del preDUA.En el cas que fora necessari, l'operador haurà de sol·licitar al SIF corresponent que anul·le eixa acció com a pas previ per a realitzar la modificació.

 4. Presentació del DUA

  Una vegada presentada la mercaderia a la Duana (és a dir, quan haja sigut activada la DSDT), es presentarà el DUA que haurà d'incloure el MRN de preDUA presentat prèviament o, si no hi haguera preDUA, sense numerar.

  Este DUA podrà presentar-se sense incloure a la casella 44 aquelles certificacions i autoritzacions emeses pels SIF que els transmeten directament a la Duana.

  La resposta d'admissió del DUA inclourà el circuit assignat segons el tipus de despatx que vaja a realitzar-se.

  • Verd:despatx automàtic.
  • Groc:despatx automàtic d'un DUA en el qual està pendent de la presentació d'un/vosaltres certificat/s determinat/s. La resposta indicarà com o quins.
  • Taronja:pendent de comprovació documental.
  • Roig:pendent de reconeixement físic.
 5. Mercaderia pendent de reconeixement físic per qualsevol dels Serveis o Duana

  L'operador, una vegada tinga la resposta de tots els Organismes afectats i conega que es realitzarà un control físic, haurà de presentar davant de la Duana una sol·licitud d'autorització del posicionament del contendor utilitzant per a això el missatge de “Sol·licitud d'Actuacions Prèvies al Llevant” (SAPL).

  El missatge s'acceptarà si hi ha en la VUA la comunicació d'un reconeixement físic, i la resposta inclourà el nombre de contenidor o contenidors que s'han de posicionar.

  És important destacar que, per a evitar múltiples posicionaments innecessaris, l'operador no ha de remetre el missatge SAPL fins a haver rebut la resposta sobre si serà necessari o no el control físic de les possibles parts afectades.El SAPL s'enviarà també per als rojos exclusivament duaners, substituint l'actual comunicació de la Duana indicant el contenidor/és que seran reconeguts.

  L'acceptació d'este missatge desencadena al seu torn comunicació des de la Duana als Serveis implicats i a Ports de l'Estat.Ports de l'Estat traslladarà de forma immediata este missatge a l'Autoritat Portuària corresponent perquè entre en funcionament el sistema de coordinació de posicionament local.

  Una vegada realitzat el reconeixement físic, Ports de l'Estat actualitzarà la VUA amb esta informació el que ultimarà l'apunt en la VUA, encara que està prevista la possibilitat d'un segon posicionament per a aquells supòsits excepcionals en què un SIF el requerisca.

 6. Llevant de la mercaderia

  Els SIF transmetran els certificats a la Duana mitjançant servei web per a la seua incorporació al DUA.S'emetran també missatges per als supòsits en els quals no corresponga la intervenció i per als no aptes.

  Si el circuit de resposta de la Duana haguera sigut groc, i el sistema pot creuar la informació del DUA amb la dels certificats emesos pel SIF rebuts a través de servei web, es despatxarà automàticament i l'operador podrà obtindre el llevant a la Seu Electrònica de l'AEAT.

  Si, com a conseqüència que la Sol·licitud d'Intervenció no inclou el MRN del DUA, este encreuament no es pot efectuar de forma directa, l'operador haurà de completar el contingut de la casella 44 amb la identificació dels corresponents certificats.Si tota la informació és correcta, el DUA es despatxarà automàticament.

  Si d'acord amb l'anterior no es produïx un despatx automàtic, l'operador haurà de contactar amb la Duana.