Precursors

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Aquesta llei obliga, entre altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

Aquesta relació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Les presentacions de documents i sol·licituds dirigides a l'Agència Tributària han de realitzar-se obligatòriament a través del registre electrònic de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

En l'àmbit duaner, tots els operadors econòmics (persones físiques o jurídiques que es relacionen amb l'Administració per a l'aplicació de la legislació duanera en el desenvolupament d'una activitat professional) han d'efectuar la presentació dels documents i sol·licituds previstos en la legislació duanera obligatòriament a través del registre electrònic de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, excloent-se únicament les excepcions establertes en el Codi Duaner de la Unió i en els Reglaments que el desenvolupen.

S'exclouen d'aquesta obligació de presentació per via electrònica les excepcions previstes a la resta de la normativa vigent que obliguen a la presentació en paper o suport físic (originals d'avals, documents notarials, judicials, etc.).