Subhasta pública a la Dependència de Duanes i II.EE. de Lleida

 • Esta Dependència acorda celebrar el dia 20 de novembre de 2019, a les 9:00 hores, a la Dependència de Duanes i II.EE. de Lleida, situada en la Ctra.N-145, Km. 9, 25799 LA FARGA DE MOLS (Lleida), la venda en subhasta pública dels béns relacionats en el Annex I.

  Les condicions que regiran la celebració d'esta subhasta són les següents: 

  BASES

   1.OBJECTE DE LA SUBHASTA.

  La present subhasta té per objecte l'alienació dels béns continguts a l'Annex I.

   2.RÈGIM JURÍDIC.

  És d'aplicació a esta subhasta la següent normativa:

  - Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de Repressió del Contraban.

  - Reial Decret 1649/1998, de 24 de juliol, que desenvolupa el Títol II de la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, sobre Repressió del Contraban, relatiu a les infraccions administratives de contraban.

  - Títol VI, Capítol I (articles 419 a 423) de les Ordenances de Duanes, aprovades per Decret de 17 d'octubre de 1947, que regula el procediment per a la realització de les subhastes de duanes.

  - Artículo 320 de las Ordenanzas de Aduanas, que regula la aplicación del producto de la venta de los géneros subastados.

  - Títol III, Capítol II (articles 97 a 107) del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol.

  - Article 7 (limitacions als pagaments en efectiu) de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau. 

  3.- LICITADORS.

  3.1. A excepció del personal adscrit a l'òrgan que va acordar l'alienació dels béns, dels taxadors, dels dipositaris i dels funcionaris directament implicats en el procediment d'alienació, podrà prendre part en la subhasta, per si o per mitjà de representant, qualsevol persona que tinga capacitat d'obrar d'acord amb dret i que no tinga per a això impediment o restricció legal.

  S'haurà d'identificar adequadament i amb document que justifique, en el seu cas, la representació que ostente, havent d'estar en condicions, a requeriment de la Taula, d'acreditar la seua matriculació en l'epígraf corresponent de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que li habilite per a l'adquisició de béns subhastats que revisten caràcter comercial i segons el tipus de mercaderia que així que el lot. 

  Els licitadors justificaran la seua personalitat mitjançant presentació del seu D.N.I. i acreditaran la seua capacitat legal per a adquirir les mercaderies subhastades, quan estes siguen constitutives d'expedició comercial. 

  3.2. Tot licitador, per a ser admés com a tal, haurà de constituir prèviament i a tot tardar el dia 13 novembre de 2019 un sol depòsit de garantia del 5 per 100 del tipus de subhasta del total dels béns respecte dels que desitge licitar. Este depòsit es materialitzarà aportant justificant de l'ingrés en el compte núm. ES77 2100 0510 1502 0019 5409 de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en “La Caixa”, acompanyat del ANNEX II (en el qual s'haurà d'indicar, desglossat, la part del depòsit total que correspon a cada lot pel qual es desitja licitar) complimentat de forma completa i correcta amb totes les dades actuals (és a dir, que si un licitador desitja licitar per més d'un lot, haurà de sumar el tipus de subhasta dels béns sobre els quals desitge licitar i aplicar-lo un 5 per 100, sent el resultat l'import de l'únic depòsit que ha de realitzar). 

  L'ANNEX II ha de ser presentat a tot tardar, el dia 13 de novembre de 2019, en el Registre de la Dependència de Duanes i II.EE. de Lleida, situada en la Ctra.N-145, Km. 9, 25799 LA FARGA DE MOLS (Lleida) o en qualsevol altre registre de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  L'incompliment dels requisits anteriors, o la no-presentació de l'Annex II en el registre tal com s'indica anteriorment o la constitució del depòsit fora dels terminis establits per a ambdós casos, determinarà la pèrdua del dret a prendre part en la subhasta. 

  3.3. Els licitadors podran presentar les seues ofertes en sobre individual per cada lot i degudament tancat des de la data de l'anunci de la subhasta fins a les 13:00 hores del dia anterior a la celebració de la subhasta, en la forma i amb els requisits establits en el punt 5.1, juntament amb la còpia de l'Annex II i resguard del depòsit de la subhasta. Les esmentades ofertes, seran presentades a la Secretaria de la Dependència de Duanes i II.EE. de Lleida, situada en la Ctra.N-145, Km. 9 25799 LA FARGA DE MOLS (Lleida).

  Igualmente se podrán efectuar pujas para el caso de segunda licitación. 

  4. EXAMEN DELS LOTS

  Els béns depositats a la Duana de La Farga de Moles (Lleida) (Carretera Nacional 145, Km 9), podran ser examinats pels interessats durant els dies 4,5,6,7,8 i 11 de novembre de 2019, de 9.00 hores a 13.00 hores, sent necessari sol·licitar CITA PRÈVIA trucant al telèfon 973 36 16 61. 

  5. DESENVOLUPAMENT DE LA SUBHASTA 

  5.1.- Sistema de licitacions

  Les licitacions, que seran úniques per cada persona i lot, s'efectuaran per escrit i en sobre degudament tancat, amb la indicació de l'actitud, nom i cognoms, NIF o CIF social i nombre de lot pel qual es licita, quantitat en número i lletra i firma de l'interessat o el seu representant degudament acreditat.No se admitirán pujas que no cubran la tasación mínima de salida. 

  En acabar cada una de les licitacions s'anunciarà públicament l'adjudicatari, que ho serà per haver oferit la màxima quantitat. 

  En el cas que coincidisquen en la millor actitud algunes de les ofertes presentades, es procedirà de la següent forma als efectes de licitar entre ells el lot: 

  1. Si tots els licitadors que coincidisquen en la licitació es troben presents a la sala, es procedirà a atorgar tantes licitacions com siguen necessàries per a adjudicar el lot al millor postor d'entre els esmentats licitadors i per import superior al licitat inicialment.

  2. Si tots els licitadors que coincidisquen en la licitació no es troben presents a la sala (licitacions per correu), se'ls enviarà una comunicació als efectes de realitzar una nova licitació per correu per import superior al licitat inicialment en el termini de DEU DIES HÀBILS a comptar des de l'endemà al de la notificació de l'esmentada comunicació. Es procedirà de la mateixa forma i successivament, fins a l'adjudicació del lot al millor postor.

  3. Si d'entre els licitadors que coincidisquen en la licitació, hi haguera presents i no presentes a la sala, als presents se'ls comunicarà verbalment en el mateix moment que disposaran de DEU DIES HÀBILS a comptar des del següent al de la celebració de la subhasta per a presentar una nova licitació per import superior al licitat inicialment; i amb els licitadors no presents es procedirà de la forma indicada en la lletra b) anterior. Es procedirà de la mateixa forma i successivament, fins a l'adjudicació del lot al millor postor. 

  En el preu d'adjudicació dels béns, estaran inclosos els drets d'importació i altres impostos corresponents, tret de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, havent d'abonar-se el seu import, en el seu cas, en el moment de la matriculació del vehicle. 

  Cada licitació es presentarà en sobre individual per cada lot i persona, degudament tancat. A l'exterior del sobre s'indicarà únicament i exclusivament el número de lot pel qual es licita i la indicació “PRIMERA LICITACIÓ” i dins del sobre el document amb la indicació de l'actitud, nom i cognoms, NIF o CIF social i nombre de lot pel qual es licita, quantitat en número i lletra i firma de l'interessat o el seu representant degudament acreditat.No se admitirán pujas que no cubran la tasación mínima de salida. 

  Igualment es podran efectuar licitacions per al cas de segona licitació. La forma de procedir i els requisits seran els mateixos que els indicats per a la primera licitació, indicant a l'exterior del sobre única i exclusivament el nombre de lot pel qual es licita i la indicació “SEGONA LICITACIÓ”. 

  En el cas d'incompliment de les anteriors condicions es considerarà la licitació com a NUL·LA. 

  S'adjunta model de licitació a l'Annex III. 

  5.2.- Segona licitació. 

  En cas de no ser alienats la totalitat o part dels béns en primera licitació podrà recordar, per la Taula, la celebració immediata d'una segona licitació, admetent licitacions que cobrisquen el 75 per cent de la primera licitació. Per a presentar-se a la segona licitació serà necessari haver constituït depòsit de garantia i presentació de l'Annex II, en els termes i condicions establits en el punt 3.2 anterior, l'incompliment del qual determinarà la pèrdua del dret a prendre part en la subhasta

  Conclosa la celebració de la subhasta pública, qualsevol persona podrà verificar a la Secció d'expedients de la Duana de la Farga de Moles l'import pel que s'ha adjudicat cada lot en primera i segona licitació. 

  5.3.- Adjudicació directa. 

  Els lots que quedaren, en el seu cas, definitivament deserts (excepte els lots 25, 32, 33, 37, 38, 39, 40), s'adjudicaran mitjançant procediment d'adjudicació directa, sense preu mínim d'adjudicació, i que s'anunciarà en la pàgina web de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (www.aeat.es), on s'inclourà un annex amb la relació dels lots que han quedat sense adjudicar.

  En este cas, les licitacions s'hauran de presentar en sobre tancat davant de la Secretaria de la Dependència de Duanes i II.EE. de Lleida situada a la Duana de la Farga de Moles, en el termini de DEU DIAS HÀBILS a comptar des de l'endemà el de la data de la celebració de la Subhasta. Les licitacions hauran de contindre les mateixes dades i requisits que figuren en el punt 5.1 anterior, l'incompliment del qual determinarà la nul·litat de la licitació. En el tràmit d'adjudicació directa, no serà necessària la constitució de depòsit previ.

  Transcorregut el termini de presentació d'ofertes, en el termini màxim de CINC DIAS HÀBILS, es reunirà la Taula d'adjudicació directa per a procedir a la verificació de les ofertes que s'hagueren presentat. 

  Conclosa la celebració de l'adjudicació directa, qualsevol persona podrà verificar a la Secció d'expedients de la Duana de la Farga de Moles l'import pel que s'ha adjudicat cada lot en el tràmit d'adjudicació directa. 

  Als adjudicataris se'ls notificarà l'adjudicació del lot corresponent, concedint-li el termini de DEU DIAS HÀBILS a comptar des de l'endemà el de la notificació de l'esmentada comunicació, per a procedir al pagament del preu de la rematada. L'impagament del preu de rematada per l'adjudicatari en el termini establit, determinarà la pèrdua del dret d'adjudicació del lot i de l'import del depòsit constituït que corresponga a l'esmentat lot. En este cas, el lot en qüestió serà objecte d'alienació en una pròxima subhasta. 

  5.4.- Lots considerats expedició comercial 

  Els lots número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, es consideraran expedició comercial, pel que qui resulte adjudicatari haurà de justificar davant de la Taula estar matriculat en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques que l'habilite per a la compravenda dels béns que s'incloguen al lot adjudicat. L'incompliment d'este requisit determinarà la pèrdua del dret d'adjudicació del lot i de l'import del depòsit constituït que corresponga a l'esmentat lot. 

  5.5.- Pagament del preu de la rematada 

  Els adjudicataris hauran d'ingressar en el   compte núm. ÉS77 2100 0510 1502 0019 5409 de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en “La Caixa”, dins del termini de DEU DIAS HÀBILS a comptar des de l'endemà el de la data de la celebració de la Subhasta, la diferència entre el depòsit total constituït i el preu d'adjudicació.

  Los adjudicatarios que no procedan de este modo perderán el importe de su depósito, quedando obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios que origine dicha falta de pago. 

  Als adjudicataris no presents a la sala en el moment de la celebració de la subhasta pública se'ls notificarà l'adjudicació del lot corresponent, concedint-li el termini de DEU DIAS HÀBILS a comptar des de l'endemà el de la notificació de l'esmentada comunicació, per a procedir al pagament del preu de la rematada.

  El impagament del preu de rematada per l'adjudicatari en els terminis establits, determinarà la pèrdua del dret d'adjudicació del lot i de l'import del depòsit constituït que corresponga a l'esmentat lot. En tot cas, el lot en qüestió podrà ser objecte d'alienació en una pròxima subhasta. 

  5.6.- Serà per compte de l'adjudicatari 

  La totalitat de les càrregues i gravàmens de qualsevol classe, tipus o naturalesa (siguen d'un ens públic o privat), que recaiguen sobre les adjudicacions objecte de subhasta, o sobre qualsevol de les operacions físiques o jurídiques que puguen resultar. 

  Les despeses relatives a l'encunyament del número de bastidor dels vehicles adjudicats, obtenció dels facsímils, ITV, fitxes tècniques i fotografies necessàries, en el seu cas, per a l'expedició de la matrícula dels vehicles a motor; així com els derivats de la regularització de l'alteració de les característiques originals de fabricació dels mateixos. 

  5.7.- Devolució de depòsits

  A partir de l'endemà al de celebració de la subhasta, es procedirà a la devolució, per transferència bancària, els depòsits que s'hagueren constituït, tret dels pertanyents als adjudicataris, que s'aplicaran al pagament del preu de rematada. 

  5.8.- Retirada dels béns adjudicats.

  Para retirar los lotes adjudicados, se deberán presentar todos o algunos de los documentos siguientes según los casos:

  -Resguard bancari d'ingrés del desemborsament pendent en el compte núm. ES77 2100 0510 1502 0019 5409 de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en “La Caixa”.

  -Acreditació de la matriculació de l'adjudicatari en l'epígraf corresponent de l'Impost sobre Activitats Econòmiques que l'habilite per a la compravenda dels béns adjudicats

  Acreditados los extremos anteriores, se expedirá certificado del acta de adjudicación en subasta de los bienes. 

  Les mercaderies adjudicades hauran de ser retirades dels llocs en què estiguen depositades en el termini de VINT DIAS HÀBILS a comptar des de l'endemà al de la data de celebració de la Subhasta, en horari de 09:00 h. a 13:30 h. Transcorregut l'esmentat termini sense que les mercaderies hagen sigut retirades, estes quedaran abandonades a favor de la Hisenda Pública, d'acord amb l'establit en la normativa en la matèria, sense que l'esmentat abandonament concedisca el dret a la devolució de l'import depositat per a la seua adjudicació.

  En el cas dels lots adjudicats per procediment d'Adjudicació Directa, el termini anterior començarà a comptar des de l'endemà a la notificació de l'esmentada adjudicació a l'interessat. 

  La retirada dels béns adjudicats es realitzarà havent d'aportar l'adjudicatari, en el seu cas, els elements necessaris per al transport dels béns adjudicats (Ej.: grua per a retirada de vehicles, etc.). 

  6. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS 

  La participación en la subasta comporta la aceptación de las condiciones generales que rigen la misma, que han quedado expuestas en estas BASES, y de las demás condiciones que pudiera adoptar la Mesa durante de la Subasta.

 • Annex I Document PDF  (263 kB)
 • Annex II Document PDF  (95 kB)
 • Annexe III - Galeria d'imatges Document PDF  (3206 kB)
 • Annex IV Document PDF  (40 kB)