Adjudicació directa de la Dependència Regional de Duanes i IIEE d'Andalusia, Ceuta i Melilla

 •  

  Anunci d'inici de tràmit d'adjudicació directa dels béns no adjudicats en la subhasta núm. 1/2019 de la Dependència Regional de Duanes i IIEE d'Andalusia, Ceuta i Melilla

  Celebrada la Subhasta Pública núm. 1/2019 d'esta Dependència el dia 1 d'octubre de 2019 a la sala d'actes de la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, situada a l'avinguda d'Andalusia, número 2, planta 3a, de Màlaga i havent quedat sense adjudicar els lots relacionats al corresponent annex, s'anuncia que queda obert el tràmit d'adjudicació directa. Els béns es troben depositats i disponibles per a ser examinats, durant els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de novembre de 2019, prèvia cita a concertar als locals relacionats a l'annex II.

  El termini de presentació d'ofertes serà fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre de 2019. Les ofertes s'hauran de presentar en sobre tancat en el registre general de la Dependència de Duanes i Impostos Especials de Màlaga, avinguda Manuel Agustín Heredia, 1 d'eixa ciutat.

  L'interessat haurà d'indicar el seu nom i cognoms o raó social o denominació completa, número d'identificació fiscal i domicili, telèfon de contacte, número de lot pel qual licita i la seua oferta (annex IV). Ha d'acompanyar resguard del depòsit constituït mitjançant ingrés del 5 per 100 del tipus de subhasta dels béns respecte dels quals desitge licitar en el compte bancari núm. ÉS 50 0182 5918 44 020 0999022 de l'Agència Estatal d'Administració Tributària en el BBVA, acompanyat de l'annex III complimentat.

  Concluido el trámite de adjudicación directa, la Mesa procederá a devolver los depósitos que se hubieran constituido, salvo los pertenecientes a los adjudicatarios, que se aplicarán al pago del precio de adjudicación.

  Els adjudicataris hauran d'ingressar en el compte bancari a dalt indicat dins dels quinze dies següents a la comunicació de l'acta d'adjudicació formalitzada per la Taula, la diferència entre el depòsit constituït i el preu d'adjudicació. Els adjudicataris que no procedisquen d'esta manera perdran l'import del  seu dipòsit,  i  quedaran obligats a rescabalar  l'Administració  dels  perjudicis  que origine  la falta de pagament.

  Transcorregut el termini de presentació d'ofertes, en el termini màxim de cinc dies hàbils, es reunirà la Taula d'adjudicació directa per a procedir a la verificació de les ofertes que s'hagueren presentat, podent considerar, en el seu cas, que les esmentades ofertes no s'ajusten en eixe moment a les millors condicions econòmiques i decidir estendre el termini de presentació d'ofertes respectant el límit total de sis mesos, computats des de la data de la celebració de la subhasta.

  Quant a les condicions de celebració d'esta adjudicació directa, s'estarà a l'establit per a la subhasta pública núm. 1/2019. En relació amb el preu mínim d'adjudicació, s'aplicarà el disposat a l'article 107.5 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.

  En relació amb els lots 63 a 104, s'informa que els contenidors on es troben ubicades les mercaderies no formen part del lot i que les despeses de transbord i retirada de la mercaderies dels mateixos seran assumits pels adjudicataris.


  Màlaga, a 15 d'octubre de 2019

 • Lots sense adjudicar Document PDF  (1425 kB)
 • Anexo II Document PDF  (16 KB)
 • Anexo III Document PDF  (387 KB)
 • Annex IV Document PDF  (229 kB)