Sobre la sol·licitud

P. cal consignar en la sol·licitud l'import total de la factura o cal deduir d’este import l'IVA?

R. L'import que s'ha de consignar és el import total de la factura.

P. Quan s'ha adquirit gasoil amb xecs-gasoil bonificat i el titular de l'establiment de venda minorista ha expedit factura, s'ha de consignar en la sol·licitud de devolució el nombre de factura i la resta de les dades de la mateixa?

R. Les adquisicions de gasoil bonificat per a les quals el mitjà de pagament utilitzat haja sigut el xec gasoil-bonificat, només han de figurar en l'apartat de la sol·licitud titulat “Adquisicions realitzades mitjançant Cheques gasoil”.