Àmbit de les Comunitats de béns i les Societats Civils

P. Les comunitats de béns i les societats civils, poden ser beneficiàries de la devolució extraordinària de l'impost sobre hidrocarburs per a agricultors i ramaders?

R. SÍ,el article 52.ter de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, no les exclou, a condició és clar, que complisquen la resta de condicions que exigix l'esmentada disposició.