BREXIT

El 29 de març de 2017, el Regne Unit va notificar al Consell Europeu la seva intenció de retirar-se de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, de conformitat amb l'article 50 del Tractat de la Unió Europea.

El 14 de novembre els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit van assolir un Acord sobre la retirada del Regne Unit de la Unió Europea (BREXIT). També es va elaborar una Declaració Política que exposa el marc de les relacions futures.

D'acord amb l'article 50 apartat 3 del TUE, els Tractats deixaran d'aplicar-se a l'Estat que es retira a partir de la data d'entrada en vigor de l'Acord de Retirada o, si no, als dos anys de la notificació, llevat de si el Consell Europeu, d'acord amb aquest Estat, decideix per unanimitat prorrogar aquest termini.

L'11 d'abril de 2019 el Consell Europeu ha adoptat aquesta decisió:

- El termini previst en l'article 50 apartat 3 del Tractat UE, prorrogat mitjançant la Decisió (UE) 2019/476 del Consell Europeu, torna a prorrogar-se fins al 31 d'octubre de 2019.

- Aquesta Decisió deixarà d'aplicar-se el 31 de maig de 2019 si el Regne Unit no ha celebrat eleccions al Parlament Europeu de conformitat amb el Dret aplicable de la Unió i no ha ratificat l'Acord de Retirada a més trigar el 22 de maig de 2019.

En la data que es determini finalment es farà efectiva la sortida de Regne Unit, convertint-se en un “tercer país”. L'Acord de Retirada té en compte un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el que se seguirà aplicant la legislació comunitària en el Regne Unit amb relació al mercat interior, unió duanera i les polítiques comunitàries.

No obstant això, si en la data de sortida no estigués en vigor l'acord, el Regne Unit passaria a tenir la consideració de tercer país, sense cap preferència específica. Aquesta situació podria tenir un efecte significatiu en l'organització i/o en fluxos logístics dels operadors econòmics, per la qual cosa resulta necessari avaluar aquest impacte i avançar, en la mesura del possible, les tramitacions necessàries.