"Dades bancàries.Explica Banc BIC:El camp està buit o no s'ajusta al format especificat"

  • Si apareix este error és necessari que revise les dades que ha introduït al formulari en el camp "Compte-BIC", en l'apartat 6 "Dades bancàries" de la pàgina 1.

    Recorde que el BIC és un codi internacional que identifica al banc i al tipus de compte reflectit en el IBAN, inclòs el codi de país.El BIC té 8 o 11 caràcters i respon al següent format:BBBBESMMXX, on BBBB és un codi que fa referència a l'Entitat bancària, ÉS es referix al codi del país (que ha de coincidir amb el del IBAN ), MM és un farcit de format variable i XXX fa referència al tipus de producte.

    Si no disposa del mateix, contacte amb la seua Entitat perquè li'l faciliten ja que en poden tindre més d'un de vàlid i no ser el correcte per al nostre compte.

    Enlaces de interés:

    codi 360 117050 BIC dades bancaris
  • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)