Presentació electrònica del model 143

 • Si disposa de certificat, DNI electrònic o està registrat en el sistema Cl@vePIN, pot efectuar la presentació electrònica del model 143.

  Pot accedir al formulari del model 143 des del bàner "Deducció famílies nombroses i persones amb discapacitat" o des de la Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 143".

  Per a l'emplenament de la sol·licitud, haurà de seleccionar:

  El tipus de deducció:per família nombrosa, per descendents amb discapacitat a càrrec, per ascendents amb discapacitat a càrrec o per ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels que tinga de dret a la totalitat del mínim per descendents.Cal tindre en compte que haurà de presentar una sol·licitud per cada deducció a què puga tindre dret i, en el cas d'ascendents o descendents a càrrec, una sol·licitud per a cada ascendent o descendent que done dret a la deducció.

  La modalitat:col·lectiva, per tots els contribuents que pogueren tindre dret a la deducció respecte d'un mateix ascendent, descendent o família nombrosa i individual, per cada contribuent amb dret a les deduccions.La modalitat de sol·licitud seleccionada en el moment de la presentació només podrà modificar-se cada mes de gener."Recorde que en les sol·licituds col·lectives de família nombrosa s'han de consignar com a sol·licitants únicament els ascendents, excepte quan es tracte de germans orfes de pare i mare; en eixe cas, seran els sol·licitants."Per tant, no s'han d'incorporar els fills a les sol·licituds d'abonament anticipat per família nombrosa.

  Tipus de deducció

  La altres dades que cal incorporar a la sol·licitud d'abonament anticipat són les següents:

  "Les dades del sol·licitant, en el cas d'una sol·licitud individual; o el designat com a primer sol·licitant, si es tracta d'una sol·licitud col·lectiva."En este apartat cal indicar el Règim o Mutualitat, tret dels contribuents que perceben prestacions d'atur o pensions dels règims de previsió social o assimilats que hauran de marcar la casella "No cotitza".

  En el cas de sol·licituds col·lectives, les dades de la resta de sol·licitants que tinguen també dret a la deducció.

  El codi IBAN del compte bancari per a l'abonament del qual siga titular el beneficiari de l'abonament anticipat de la deducció.

  La informació sol·licitada en cada tipus de sol·licitud sobre la família nombrosa o l'ascendent o descendent discapacitat que genera el dret a la deducció.

  Primer sol·licitant, beneficiari de l'abonament anticipat

  Finalitzat l'emplenament de la sol·licitud, prema "Validar".

  Finalitzat l'emplenament, prema finalitzar

  Revise les dades de la declaració i faça clic en "Firmar i Enviar".Apareixerà una nova finestra per a la confirmació de la presentació;marque la casella "Així que" i torne a prémer el botó "Firmar i Enviar".

  Així que, firmar i enviar

  Si la presentació és correcta, es mostrarà el rebut de presentació confirmant l'enregistrament de la sol·licitud en registre i proporcionant el CSV (Codi Segur de Verificació) que li permet recuperar-lo a través de la Confrontació de documents electrònics de la Seu.Des de l'enllaç "Ver en format imprimible" podrà descarregar en PDF el rebut de presentació de la seua sol·licitud.

  Veure en format imprimible

  143 presentació electrònica
 • Amb icona
  Preguntes més freqüents
 • Amb icona
  Normativa