Formulari del model 143 (presol·licitud)

 • L'opció "Formulari del model 143 per a la seua presentació (presol·licitud)" permet l'obtenció de la sol·licitud de l'abonament anticipat en PDF, ja complimentat en funció de les dades que s'incloguen.

  Per a l'emplenament de la sol·licitud, haurà de seleccionar:

  El tipus de deducció:per família nombrosa, per descendents amb discapacitat a càrrec, per ascendents amb discapacitat a càrrec o per ascendents separats legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tinga dret a la totalitat del mínim per descendents.Cal tindre en compte que haurà de presentar una sol·licitud per cada deducció a què puga tindre dret i, en el cas d'ascendents o descendents a càrrec, una sol·licitud per a cada ascendent o descendent que done dret a la deducció.

  La modalitat:"col·lectiva, per tots els contribuents que puguen tindre dret a la deducció en relació a un mateix ascendent, descendent o família nombrosa; i individual, per cada contribuent amb dret a les deduccions."La modalitat de sol·licitud seleccionada en el moment de la presentació només podrà modificar-se cada mes de gener."Recorde que en les sol·licituds col·lectives de família nombrosa s'han de consignar com a sol·licitants únicament els ascendents, excepte quan es tracte de germans orfes de pare i mare; en eixe cas, seran els sol·licitants."Per tant, no s'han d'incorporar els fills a les sol·licituds d'abonament anticipat per família nombrosa.

  1

  La altres dades que cal incorporar a la sol·licitud d'abonament anticipat són les següents:

  "Les dades del sol·licitant, en el cas d'una sol·licitud individual; o el designat com a primer sol·licitant, si es tracta d'una sol·licitud col·lectiva."En este apartado hay que indicar el Régimen o Mutualidad, salvo los contribuyentes que perciben prestaciones por desempleo o pensiones de los regímenes de previsión social o asimilados que deberán marcar la casilla de no cotización que corresponda.

  En el cas de sol·licituds col·lectives, les dades de la resta de sol·licitants que tinguen també dret a la deducció.

  El codi IBAN del compte bancari per a l'abonament del qual siga titular el beneficiari de l'abonament anticipat de la deducció.

  La información solicitada sobre la familia numerosa o el ascendiente o descendiente discapacitado que genera el derecho a la deducción.

  Finalitzat l'emplenament de la sol·licitud, prema "Validar".

  2

  Revise les dades i faça clic en "Generar PDF".

  3

  El gestor de baixades del seu navegador li permetrà obrir o guardar el fitxer PDF generat.Òbriga el document, comprove que les dades són correctes i imprimisca'l.

  4

  Recorde que tots els sol·licitants que consten en una sol·licitud col·lectiva hauran de firmar el document de presol·licitud en l'apartat corresponent de l'exemplar per a l'Administració.

  5

  La confirmación de la presolicitud podrá realizarse en cualquier Administración o Delegación de la Agencia Tributaria.

  Enlaces de interés:

  143 abonament anticipat família nombrosa discapacitats
 • Amb icona
  Preguntes més freqüents
 • Delegaciones y Administraciones
 • Amb icona
  Normativa