Presentació en paper del model 036

 • Per a la presentació en paper del model 036 accedisca al formulari "Cumplimentacion, validació i obtenció en PDF per a la seua impressió 036", dins de la relació de tràmits dels "Models 036 i 037.Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada.

  L'accés no requerix identificació amb Cl@ve PIN o certificat electrònic. El formulari es complimenta en línia i, prèvia validació pel servidor de la AEAT, s'obté el PDF de la declaració per a imprimir i presentar-lo a les oficines de la AEAT

  Tràmits models 036 /037

  Nota: Com indica en l'avís, el model 036 en PDF té caràcter d'esborrany i no té validesa fins que no haja sigut presentat a les oficines de la AEAT.Por tant, la data efectiva de presentació serà la de la seua presentació impresa a l'oficina de la AEAT

  Avís esborrador 036

  Este esborrany podrà utilitzar-se exclusivament en el termini d'un mes des de la seua validació.Transcorregut l'esmentat termini sense que s'haja presentat es procedirà a la seua eliminació.

  En emplenar el model s'han d'utilitzar els caràcters inclosos en la següent llista:

  CARÀCTERTEXTCODI DECIMALCODI HEX.
    Blanc 32 20
  & Àmpersand 38 26
  Cometa 39 27
  ( Paren.Drcho. 40 28
  ) Paren.Esq. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guió 45 2D
  . Punt 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dos punts 58 3A
  ; Punt i coma 59 3B
  A-Z Lletres 65-90 41-5A
  _ Guió baix 95 5F
  Ç Trencada 199 C7
  " Doble cometa    

  El caracter @ també es pot utilitzar en el camp email.

  En la part superior del formulari es troben els botons i accessos a la resta de les pàgines del formulari.

  Mitjançant el botó "Examinar..."pot importar un fitxer generat amb un programa extern.Este fitxer ha d'estar construït en text pla (.txt) sense format i ha d'adequar-se al disseny lògic del model en vigor.Pot trobar el disseny de registre del model 036 i la resta de requisits en l'apartat "Informació i ajuda" del model.

  Prema Examinar

  Si no disposa d'un fitxer amb l'emplenament, haurà de consignar la causa o causes que motiven la presentació de la declaració i les pàgines corresponents a la causa o causes marcades prèviament.

  Emplene les pàgines

  El formulari del model 036 permet també guardar la declaració generada per a recuperar-la posteriorment.Des de l'opció "GUARDAR" es guardarà un fitxer de tipus NIF036.txt a la carpeta "Descàrregues" o en la ubicació que estiga predeterminada al navegador.

  Prema Guardar

  Indique si desitja guardar com

  Una vegada acabat l'emplenament, l'haurà de validar.Requerix tindre instal·lat un visor de documents PDF, per exemple, Adobe Reader.A la part inferior del formulari prema "Validar".

  Si tot és correcte prema Validar

  Es generarà un document PDF (incorporant el número de justificant, nombre de referència, data i hora) amb els fulls del model censal en els quals s'ha consignat alguna dada.Podrà guardar-lo a l'ordinador personal i haurà d'imprimir-lo per a la seua presentació en l'Administració o Delegació corresponent al seu domicili fiscal, acompanyat de la documentació oportuna en cada cas, on es completarà l'enregistrament del model censal.

  Si té dubtes en l'emplenament consulte l'apartat "Informació i Ajuda" del model.També pot trucar al telèfon 901 33 55 33 / 91 554 87 70 d'Informació Tributària o consultar personalment en la seua Delegació oAdministración.

  Informació i Ajuda