Presentació en paper del model 036

 • La presentació en paper del model 036, "Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors", es realitza mitjançant el formulari disponible en la pàgina web. Aquest formulari s'emplena en línia i, prèvia validació pel servidor de l'AEAT, s'obté el PDF de la declaració per imprimir i presentar-ho en les oficines de l'AEAT

  Pot accedir a ell des de l'opció "Presentar i consultar declaracions", dins "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica o des de l'apartat "Tots els tràmits", "Censos, NIF i domicili fiscal", "Censos", "Models 036 i 037, Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada". Faci clic sobre l'enllaç per accedir a la relació completa de tràmits.

  Faci clic en "Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seva impressió 036".

  Relació de tràmits del model

  Com indica en l'avís, el model 036 en PDF té caràcter d'esborrany i no té validesa fins que no hagi estat presentat en les oficines de l'AEAT, per tant, la data efectiva de presentació serà la de la seva presentació impresa en l'oficina de l'AEAT

  Aquest esborrany podrà utilitzar-se exclusivament en el termini d'un mes des de la seva validació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat es procedirà a la seva eliminació.

  A l'emplenar el model s'han d'utilitzar els caràcters inclosos en la següent llista:

  CARÀCTERTEXTCODI DECIMALCODI HEX.
    Blanco 32 20
  & Ampersand 38 26
  Comilla 39 27
  ( Pareixen. Drcho. 40 28
  ) Pareixen. Izqdo. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guió 45 2D
  . Punt 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dos punts 58 3A
  ; Punt i coma 59 3B
  A-Z Lletres 65-90 41-5A
  _ Guió sota 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Doble comilla    

  El caràcter @ també es pot utilitzar en el camp adreça electrònica.

  A la part superior del formulari es troben els botons i accessos a la resta de les pàgines del formulari.

  Mitjançant el botó "Examinar..." pot importar un fitxer generat amb un programa extern. Aquest fitxer ha d'estar construït en text pla (.txt) sense format i ha d'adequar-se al disseny lògic del model en vigor. Pot trobar el disseny de registre del model 036 i la resta de requisits en l'apartat "Informació i ajuda" del model.

  Premi Examinar

  Si no disposa d'un fitxer amb l'emplenament, haurà de consignar la causa o causes que motiven la presentació de la declaració i les pàgines corresponents a la causa o causes marcades prèviament.

  Empleni les pàgines

  El formulari del model 036 permet també guardar la declaració generada per recuperar-la posteriorment. Des de l'opció "GUARDAR" es guardarà un fitxer de tipus NIF036.txt en la carpeta "Baixades" o en la ubicació que estigui predeterminada en el navegador.

  Premi Guardar

  Indiqui si vol guardar com

  Una vegada acabada l'emplenament, haurà de validar-ho. Requereix tenir instal·lat un visor de documents PDF, per exemple, Adobe Reader. A la part inferior del formulari premi "Validar".

  Si tot és correcte premi Validar

  Es generarà un document PDF (incorporant el nombre de justificant, número de referència, data i hora) amb les fulles del model censal en què s'ha consignat alguna dada. Podrà guardar-ho en l'ordinador personal i haurà d'imprimir-ho per a la seva presentació en l'Administració o Delegació corresponent al seu domicili fiscal, acompanyat de la documentació oportuna en cada cas, on es completarà l'enregistrament del model censal.

  Si té dubtes en l'emplenament consulti l'apartat "Informació i Ajuda" del model. També en el telèfon 901 33 55 33 d'Informació Tributària o consulti personalment en la seva Administració o Delegació.

  Informació i ajuda