Presentació electrònica del model 036

 • L'enllaç "Emplenament i presentació telemàtica 036" està disponible en la relació de tràmits dels "Models 036 i 037.Cens d'empresaris, professionals i retenidors - Declaració censal d'alta, modificació i baixa i declaració censal simplificada"

  Tràmits model 036

  Introduïsca el DNI o el NIE a la casella per a identificar-se amb Cl@ve PIN o faça clic en "Accedisca amb certificat o DNI electrònic".

  Accés

  En emplenar el model s'han d'utilitzar els caràcters inclosos en la següent llista:

  CARÀCTERTEXTCODI DECIMALCODI HEX.
    Blanc 32 20
  & Àmpersand 38 26
  Cometa 39 27
  ( Paren.Drcho. 40 28
  ) Paren.Esq. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guió 45 2D
  . Punt 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dos punts 58 3A
  ; Punt i coma 59 3B
  A-Z Lletres 65-90 41-5A
  _ Guió baix 95 5F
  Ç Trencada 199 C7
  " Doble cometa    

  El caracter @ també es pot utilitzar en el camp email.

  Al principi del formulari disposa de l'opció "Optatiu:Importar dades de fitxer" si desitja importar un fitxer generat amb un programa alié a la AEAT utilitzant el botó "Examinar".Tinga en compte que este fitxer ha d'estar construït en text pla (.txt) sense cap tipus de format i que ha d'adequar-se al disseny lògic del model en vigor i tenint en compte els caràcters inclosos a la taula anterior.En pot trobar el disseny de registre del model 036 per a la presentació electrònica i la resta de requisits en l'apartat "Informació i ajuda" del model.

  Prema examinar

  El formulari del model 036 permet també guardar la declaració generada amb el nostre formulari per a recuperar-la posteriorment.Faça clic en "GUARDAR"

  Si tot és correcte prema guardar

  Si pulsa"Guardar" es guardarà un fitxer de tipus NIF036.txt a la carpeta "Descàrregues" o en la ubicació que estiga predeterminada al navegador.

  Guardar arxiu

  Si té dubtes en l'emplenament consulte l'apartat "Informació i Ajuda" del model.

  Informació i Ajuda

  Per a presentar la declaració faça clic al botó "Per a presentar prema Enviar", si la declaració no conté errors, a la següent finestra marque la casella "Així que" i prema "Firmar i Enviar".

  Prema Enviar

  Així que Firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta d'un model 036 serà un full resposta en el qual aparega el text "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Existixen supòsits en els quals serà necessària l'aportació de documentació justificativa per a tramitar l'opció o causa per la qual es presenta el model 036.En estos casos, el justificant de presentació que obtindrà el contribuent portarà una indicació advertint que la presentació no assortirà efectes fins a que s'haja presentat i comprovat la documentació requerida.

  Per a presentar la documentació requerida accedisca amb certificat electrònic o ClavePIN a través de l'opció "Aportar documentació complementària".Esta aplicació permet la transmissió de documents en diversos formats que aniran vinculats a la declaració mitjançant el número d'expedient o la referència electrònica.

  Aportar documentacíón

  També podrà realitzar canvis en les dades censals si accedix amb certificat electrònic o Clau PIN a l'apartat "Les meues dades censals" de la Seu Electrònica.

  Dades censals des de Seu Electrònica

  Si no disposa de certificat electrònic o ClavePIN, pot accedir a l'opció "Emplenament, validació i obtenció en PDF per a la seua impressió 036" (requerix que un visor de documents PDF, per exemple, Adobe Reader estiga instal·lat).Una vegada que haja emplenat les dades al formulari, es generarà la declaració en PDF, que podrà imprimir per a presentar-la on corresponga juntament amb la documentació necessària.

  declaració censal simplificada d'alta modificació i baixa al Cens d'empresesarios professionals i retenidors 036