Sol·licitud de NIF de persona física -sense DNI/NIE- no presencial

 • Després de la declaració de l'estat d'alarma pel RD 463/2020, es va crear el servei "Sol·licitud de NIF de persona física - sense DNI/NIE - no presencial" que permet tramitar, de forma no presencial, la sol·licitud d'assignació d'un número d'identificació fiscal (NIF) a aquelles persones físiques que, no disposant d'un document nacional d'identitat (DNI), si són espanyoles, o de número d'identificació d'estranger (NIE), si manquen de la nacionalitat espanyola, necessiten un NIF a causa que realitzaran operacions de naturalesa o de transcendència tributària sense exigir la compareixença de l'interessat a les oficines de la AEAT. Este NIF assignat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària tindrà caràcter transitori fins que obtinguen un DNI o un NIE, que atorga en exclusiva, en ambdós casos, el Ministeri de l'Interior.

  Este procediment extraordinari possibilita l'obtenció dels NIF amb lletra inicial:

  • K:menors de 14 anys, espanyols i residents en Espanya;
  • L:espanyols no residents de qualsevol edat, no obligats a disposar de DNI;
  • M: estrangers que no disposen de NIE

  En la presentació de la sol·licitud d'assignació de NIF K, L i M de persona física, s'hauran de seguir 3 passos:

  1. Obtenció del Model 030 complimentat en PDF;
  2. Documentació Addicional escanejada;
  3. Presentació del Model 030 en PDF i de la documentació addicional necessària en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària en el tràmit "Sol·licitud de NIF de persona física -sense DNI/NIE- no presencial".

  Per a accedir al tràmit entre en Seu Electrònica, faça clic a "Presentar i consultar declaracions" de la secció "Tràmits destacats" i localitze el Model 030.També, des de Seu Electrònica, en "Censos, NIF i domicili fiscal" de la secció "tots els tràmits, Censos" iModel 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals".

  PAS 1.- Obtenció del Model 030 complimentat en PDF

  Per a descarregar el Model 030, faça clic dins de l'apartat "Informació i Ajuda" en "Informació general" i accedisca a "Descàrrega del Model 030".

  Informació general

  Descarga del modelo

  Una vegada descarregat el model 030, abans d'imprimir-lo, s'ha de complimentar amb les dades necessàries per a sol·licitar el NIF per part del titular o el seu representant.Faça clic al botó de color taronja "Omplir Formulari" situat en la part superior.S'ompliran els camps:de cognoms i nom i els següents apartats del model 030.

  1. Causes de presentació que serà “Sol·licitud per persona físiques que no dispose de DNI/NIE”;
  2. Dades identificatives de l'interessat;
  3. Dades identificatives del cònjuge, en el seu cas;
  4. Dades de telèfons i adreces electròniques per a rebre avisos de la AEAT (es complimentarà si vol rebre avisos i en especial informació del NIF assignat);
  5. Consignació de domicili fiscal (obligatori);
  6. Consignació de domicili a l'estranger (si és no resident i marca el domicili a l'estranger com el seu domicili fiscal serà obligatori, en un altre cas, és optatiu si ja ha assenyalat un domicili fiscal a Espanya);
  7. Consignació del domicili a l'efecte de notificacions (sempre seria a Espanya i és opcional);
  8. Representant (opcional tret d'en cas de menors i persones físiques mancades de capacitat d'obra en l'ordre tributari);
  9. Estat civil;
  10. Data i firma de la declaració (obligatòria, pel titular/cap de bestiar o el seu representant).

  Model 030 en PDF

  Una vegada complimentat el Model 030, imprés i firmat pel titular o el seu representant s'escanejarà en format PDF per a la seua remissió per Registre electrònic seguint les pautes establides en el PAS 3.

  Per als dubtes que puguen sorgir, pot utilitzar el servei d'ajuda per a l'emplenament dels models censals, al telèfon (+34) 901 335 533 (accessible també a través del (+34) 91 554 87 70).Es tracta d'un servei de Informació tributària bàsica.

  PAS 2.- Documentació Addicional escanejada

  Haurà de consultar, obtindre i, en el seu cas, escanejar la documentació que ha d'acompanyar el Model 030 de la sol·licitud del NIF de persona física abans de fer el següent pas.

  Pot consultar la documentació que és necessari aportar en l'enllaç "Documentació complementària necessària en la presentació del model 030"Situat al portal de "Ciudadanos", "Censos, NIF i domicili fiscal", "Informació", "Model 030".

  PAS 3.- Presentació del Model 030 i de la documentació addicional

  En la relació de tràmits del model 030, en Seu Electrònica, faça clic en "Sol·licitud de NIF de persona física -sense DNI/NIE- no presencial"

  Accés a la sol·licitud

  L'accés al tràmit requerix que el presentador dispose d'un NIF donat d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris;per a identificar-se ha d'utilitzar o bé el seu certificat electrònic o bé el seu Cl@ve PIN.

  Per a utilitzar el sistema Cl@ve PIN introduïsca el DNI o NIE a la casella i per a utilitzar el certificat o DNI electrònic faça clic en l'enllaç "Acceda amb certificat o DNI electrònic"

  Selecció del tipus d'identificació

  Una vegada identificat, en el tràmit de registre telemàtic, haurà d'emplenar el camp "Assumpte" amb el text:Sol·licitud d'assignació de NIF de persona física. Dades del tràmit

  Després, haurà d'emplenar de forma obligatòria el número de telèfon del presentador i, addicionalment, un correu electrònic per si fora necessari contactar en relació amb este tràmit.

  Emplene les dades de l'interessat.En les dades del presentador apareixerà el NIF i anomene del certificat o Cl@ve PIN utilitzat per a accedir al tràmit.

  Telèfon de contacte

  En l'apartat "Documentació que s'annexa" seleccione com a tipus de document "200- Otros documents" i faça clic en l'enllaç "Afegir fitxers" per a seleccionar el fitxer amb la documentació que ha de presentar.En l'enllaç "Ajuda" podrà comprovar el llistat de formats admesos per a la presentació d'arxius d'este tràmit, sent la mida màxima permesa per a cada fitxer 64 MB.

  Documentació que s'annexa

  Ha d'incorporar el Model 030 en format PDF obtingut en el PAS 1 i la documentació addicional guardada en el PAS 2, identificant el contingut de cada fitxer (per exemple, Passaport).

  Seleccione o arrossegue el fitxer.És preferible que el nom de fitxer no tinga signes de puntuació i estiga guardat al seu disc local, dins de la carpeta "AEAT".

  Selecció d'arxiu

  El fitxer afegit apareixerà en l'apartat "Documentació que s'annexa".

  Fitxer annexat

  Quan acabe d'annexar els fitxers polse "Presentar" a la part inferior.A continuació, es visualitzen les dades que s'enviaran, si desitja realitzar una modificació prema "Tornar" i si està d'acord prema "Firmar Enviar".

  Firmar

  A la finestra emergent marque "Així que" i faça clic en "Firmar i Enviar" per a acabar amb el procés de presentació.

  Així que, Firmar i enviar

  Una vegada efectuat este tràmit, es genera un expedient electrònic de Registro.

  Assignat el NIF s'emetrà la comunicació de la targeta del NIF al domicili fiscal del titular del NIF assignat o, en el seu cas, al domicili preferent a efectes de notificacions comunicats en el Model 030.Si ha comunicat el telèfon o el correu electrònic en l'apartat corresponent del Model 030 se li podrà remetre un comunicat informant-lo del Codi Segur de Verificació de la comunicació de la targeta del NIF assignat i podrà consultar el NIF i imprimir la targeta que l'acredita.

  Cal tindre en compte que la no-presentació de la documentació complementària necessària o la seua presentació de forma incompleta o inexacta pot motivar l'arxiu de la petició (articles 88 i 89 Reglament d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol).

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda