Procediment extraordinari de presentació del Model 030 per Internet

 • Atesa la situació actual provocada per l'emergència sanitària, després de la declaració de l'estat d'alarma pel RD 463/2020, a més del procediment extraordinari habilitat que possibilita l'obtenció d'un NIF K o L, o bé un NIF M, sense exigir la compareixença de l'interessat a les oficines de la AEAT, s'ha creat un procediment especial per a la presentació del Model 030, per qualsevol altre motiu, de forma no presencial.

  Per a facilitar la gestió, s'ha desenvolupat un sistema que permet presentar el Model 030, per a altres motius que no siguen la solitud de NIF (per exemple, comunicar canvi de residència/ domicili/ cònjuge i estat civil.entre d'altres), sense necessitat que hagen d'efectuar la gestió presencialment i sense necessitat que s'identifique en Seu amb certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN.Si el titular disposa de certificat/DNI electróncio o Cl@ve PIN podrà realitzar la presentació des de l'enllaç "Modificació o presentació".

  Així, la presentació del Model 030 s'admetrà en el Registre Electrònic de l'Agència Tributària en el tramite creat a l'efecte:"Procediment extraordinari de presentació del Model 030 - no presencial".Per a accedir al tràmit entre en Seu Electrònica, faça clic a "Presentar i consultar declaracions" de la secció "Tràmits destacats" i localitze el Model 030.També, des de Seu Electrònica, en "Censos, NIF i domicili fiscal" de la secció "tots els tràmits", "Censos"Model 030".

  Per a la presentació del Model 030 per altres motius que no siguen la sol·licitud del NIF, s'hauran de seguir els següents passos:

  1. Obtenció del Model 030 complimentat en PDF
  2. Documentació Addicional escanejada
  3. Presentació del Model 030 en PDF i de la documentació addicional necessària en el Registre electrònic de l'Agència Tributària utilitzant el tràmit Procediment extraordinari (Estat d'Alarma) de presentació del Model 030.

  PAS 1.- Obtenció del Model 030 complimentat en PDF

  Per a descarregar el Model 030, faça clic dins de l'apartat "Informació i Ajuda" en "Informació general" i accedisca a "Descàrrega del Model 030".

  Informació general

  Descarga del modelo

  Una vegada descarregat el model 030, abans d'imprimir-lo, s'ha d'emplenar amb les dades necessàries per part de l'interessat o el seu representant.Faça clic al botó de color taronja "Omplir Formulari" situat en la part superior.S'ompliran els camps:de cognoms i nom i els següents apartats del model 030 que corresponga en funció de les causes de presentació:

  1. Causes de presentació: seran una o algunes de les existents i s'emplenaran els apartats que continguen les dades que es vulguen completar o modificar respecte de les dades que consten al cens:
  2. Dades identificatives de l'interessat;
  3. Dades identificatives del cònjuge, en el seu cas;
  4. Dades de telèfons i adreces electròniques per a rebre avisos de la AEAT;
  5. Consignació de domicili fiscal;
  6. Consignació de domicili a l'estranger;
  7. Consignació del domicili a l'efecte de notificacions (sempre seria a Espanya i és opcional);
  8. Representant;
  9. Estat civil;
  10. Data i firma de la declaració (obligatòria, pel titular/cap de bestiar o el seu representant).

  MOdelo 030 en PDF

  Una vegada complimentat el Model 030, imprés i firmat pel titular o el seu representant s'escanejarà i guardarà en format PDF per a la seua remissió per Registre electrònic, seguint les pautes establides en el PAS 3.

  Per als dubtes que puguen sorgir, pot utilitzar el servei d'ajuda per a l'emplenament dels models censals, al telèfon (+34) 901 335 533 (accessible també a través del (+34) 91 554 87 70).Es tracta d'un servei de Informació tributària bàsica.

  PAS 2.- Documentació Addicional escanejada

  Haurà de consultar, obtindre i, en el seu cas, escanejar la documentació que ha d'acompanyar el Model 030 de persona física abans de fer el següent pas.

  Pot consultar la documentació que és necessari aportar en l'enllaç "Documentació complementària necessària en la presentació del model 030"Situat al portal de "Ciudadanos", "Censos, NIF i domicili fiscal", "Informació", "Model 030".

  PAS 3.- Presentació del Model 030 i de la documentació addicional necessària en el Registre electrònic de l'Agència Tributària

  En la relació de tràmits del model 030, en Seu Electrònica, faça clic en "Procediment extraordinari de presentació del Model 030 - no presencial.

  Procediment extraordinari

  El presentador de la sol·licitud, persona física, haurà de disposar d'un NIF donat d'alta al Cens d'Obligats Tributaris i identificar-se utilitzant el seu NIF + una dada que serà:

  • Si introduïx un DNI - La data de validesa del document DNI o la data d'expedició si és un DNI permanent
  • Si introduïx un NIE - El número de suport del document que acredita el NIE
  • Si introduïx un NIF K, L o M- La data de naixement que consta a la base de dades de la AEAT

  Identificació

  Una vegada identificat, en el tràmit de registre telemàtic, haurà d'emplenar el camp "Assumpte" amb el text:Presentació Model 030.En el tipus de presentació seleccione "En nom propi" o "En representació de tercers" segons corresponga.

  Dades identificatives

  A continuació, el presentador haurà de consignar, amb caràcter obligatori un telèfon de contacte i, addicionalment, un correu electrònic.

  telèfon i correu electrònic

  En l'apartat "Documentació que s'annexa" seleccione com a tipus de document "200- Otros documents" i faça clic en l'enllaç "Afegir fitxers" per a seleccionar el fitxer amb la documentació que ha de presentar.En l'enllaç "Ajuda" podrà comprovar el llistat de formats admesos per a la presentació d'arxius d'este tràmit, sent la mida màxima permesa per a cada fitxer 64 MB.

  Documentació per a annexar

  Ha d'incorporar el Model 030 en PDF i la documentació addicional identificant el contingut de cada fitxer (per exemple:Model 030;certificat de residència fiscal:document representació, entre d'altres).

  Seleccione o arrossegue el fitxer.És preferible que el nom de fitxer no tinga signes de puntuació i estiga guardat al seu disc local, dins de la carpeta "AEAT".

  Selecció d'arxiu

  El fitxer afegit apareixerà en l'apartat "Documentació que s'annexa".

  Document annexat

  Quan acabe d'annexar els fitxers polse "Presentar" a la part inferior.A continuació, es visualitzen les dades que s'enviaran, si desitja realitzar una modificació prema "Tornar" i si està d'acord prema "Firmar Enviar".

  Firmar i enviar

  A la finestra emergent marque "Així que" i faça clic en "Firmar i Enviar" per a acabar amb el procés de presentació.

  Així que, Firmar i enviar

  Una vegada efectuat este tràmit, es genera un expedient electrònic de Registro.

  Si ha comunicat el telèfon o el correu electrònic en l'apartat corresponent del Model 030, se li podrà remetre un avís informant-lo del Codi Segur de Verificació de la carta en la qual se l'informe sobre el resultat de la tramitació o les incidències sorgides.

  Cal tindre en compte que la no-presentació de la documentació complementària necessària o la seua presentació de forma incompleta o inexacta pot motivar l'arxiu de la petició (articles 88 i 89 Reglament d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol).

  Abans de procedir a comunicar qualsevol nova dada censal, es recomana que accedisca a la Seu Electrònica amb un dels mitjans d'identificació assenyalats (NIF+ dada, certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN) per a consultar la informació que consta prèviament al cens al bàner “les MEUES DADES CENSALS”. Una vegada consultades les dades identificatives, de domicili o de representació que consten en les seues dades censals a la base de dades de l'Agència Tributària podrà comunicar noves dades o modificar els anteriors, bé en les opcions de “Consulta i Modificació de Mis Datos Censales” que existixen en eixe mateix lloc o bé presentant el Model 030 per les vies a dalt assenyalades.

  Procediment extraordinari Estat Alarma Model 030 Internet PDF paper
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda