Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació

 • Dins de "Pagament d'impostos", en l'apartat "Domiciliacions", disposa del tràmit "Domiciliacions - Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació", mitjançant el qual podrà consultar les domiciliacions sol·licitades i realitzar les accions disponibles (rectificar, revocar o rehabilitar) en funció de la seua situació i del termini de domiciliació.

  Accés a tràmits de notificacions

  Este tràmit està habilitat per a gestionar les domiciliacions en nom propi i permet la identificació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN o número de referència, si bé la identificació amb referència només habilita la gestió de les domiciliacions dels models 100 i 102 (primer i segon termini de IRPF).

  A més, existix una alternativa de consulta exclusiva per a col·laboradors socials des de l'opció  "Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació per a col·laboradors", l'accés del qual requerix certificat o DNI electrònic.

  A continuació, detallem els diferents tràmits que pot realitzar des de l'apartat "Domiciliacions - Consulta, revocació, rehabilitació o rectificació del compte de domiciliació":

  1. Consulta de domiciliacions
  2. Consulta d'enviament d'orde de domiciliació a entitat de crèdit
  3. Rectificar compte de domiciliació
  4. Revocar domiciliació
  5. Rehabilitar domiciliació

  1.Consulta de domiciliacions

  Després d'identificar-se, a la següent finestra es mostraran les dades identificatives del titular i, en la part superior dreta, l'enllaç al "Calendari de venciments", que enllaça amb el "Calendari del contribuent"Perquè puga comprovar els terminis de domiciliació dels diferents models.

  Per a localitzar una domiciliació i accedir al detall i serveis disponibles, emplene almenys els filtres de recerca obligatoris "NIF" y "Exercici fiscal" (opcionalment òmpliga "Model", "Període" o "Situació") i prema "Buscar".

  Calendari de venciments / Buscar

  Es mostrarà la relació de domiciliacions existents que coincidisquen amb els filtres establits i la informació de cada registre s'ordenarà en columnes (Model, Període, Justificant, Import, ANAVEN, etc.).

  Pot utilitzar el desplegable "Mostrar/ocultar columnes" perquè es mostren únicament aquelles que desitge.

  A la columna "Situació" es mostrarà l'estat de tramitació de la domiciliació, que determina les accions possibles (rectificació, revocació o rehabilitació).

  Per a accedir al detall de l'expedient i a les accions disponibles, faça clic en el número de justificant.

  Llistat expedients

  2.Consulta d'enviament d'orde de domiciliació a entitat de crèdit

  Si l'ordre de domiciliació ja ha sigut enviada a la seua entitat bancària, a la columna "Situació" es mostrarà el missatge "Enviada a Entitat Col·laboradora.

  Per a obtindre el justificant faça clic en el número d'expedient i accedisca al detall.

  Enviada a entitat col·laboradora

  A la següent finestra accedisca a l'enllaç "Diligència (PDF)".

  Veure diligència

  Obtindrà un document PDF amb totes les dades de la domiciliació.En l'apartat "Resultat de la consulta" queda constància que l'ordre de domiciliació ha sigut transmesa per la AEAT i s'ha rebut per part de l'entitat financera.

  Justificant

  Si la domiciliació correspon al pagament d'un ajornament concedit, utilitze el servei específic "Domiciliacions.Consulta d'enviament d'ordre de domiciliacions a entitat de crèdit", que trobarà en la relació de tràmits de "Ajornament i fraccionament de deutes"

  3.Rectificar compte de domiciliació

  Si la situació de la domiciliació és "Activa" està dins del termini de domiciliació i és possible rectificar el IBAN.Per a això faça clic en el número d'expedient i, a la següent finestra, accedisca a l'enllaç "Rectificar IBAN".

  Situació activa

  Enllaç

  A continuació, consigne el IBAN del nou compte en el qual desitja que s'efectue la domiciliació i prema el botó "Acceptar".

  Rectificar ANAVEN

  Accepte per Confirmar

  Finalment, revise les dades introduïdes i faça clic en "Firmar i Enviar".

  Verificar dades, firmar i enviar

  Al final del procés es mostrarà el missatge "La seua domiciliació ha sigut rectificada".A més, es visualitzarà el compte anterior i la nova per a la domiciliació, així com un avís perquè es comprove que el compte és correcta i que el contribuent és el titular de la mateixa, ja que de cap altra manera l'entitat financera no admetrà la domiciliació.

  Justificant de modificació

  4.Revocar domiciliació

  Pot revocar la domiciliació si decidix realitzar el pagament per una altra via, sempre que siga dins del termini de domiciliació del model (situació "Activa").

  En este cas accedisca a l'expedient i faça clic en l'enllaç "Revocar".

  Revocar domiciliació

  Es mostraran llavors les dues opcions per a regularitzar la situació:

  • "Efectuar el pagament":si no disposa encara de NRC que substituïsca a la domiciliació, faça clic en "Obtener NRC" per a accedir a la passarel·la de pagaments.

   Efectuar el pagament (NRC)

  • "Sol·licitar reconeixement de deute":amb compensació, amb ajornament amb domiciliació en compte, amb impossibilitat de pagament.

   Reconeixement de dubte

  Si opta pel reconeixement de deute, al final del procés obtindrà un resguard amb la clau de liquidació corresponent per a gestionar el deute.

  Tramitar deute

  Pot fer clic en "Tramitació deute" i gestionar-la en eixe moment o tramitar-la posteriorment des de l'apartat "Recaptació" de la Seu Electrònica.Per a sol·licitar l'ajornament, entre en l'opció "Ajornaments i fraccionaments",Sol·licitud d'ajornament i fraccionament del pagament de deutes", "Presentar sol·licitud", mentre que si desitja sol·licitar a compensació, ha d'accedir a "Compensacions i extinció mitjançant deduccions",Compensacions.Compensació a instància", "Presentació de sol·licituds de compensació".

  5.Rehabilitar domiciliació

  Si decidix desfer la revocació, pot optar per rehabilitar la domiciliació.Esta opció només estarà disponible en domiciliacions en situació "Anul·lada" i dins del termini de domiciliació.

  Quan s'accedix al detall es pot veure, entre d'altres, el motiu pel qual es va anul·lar la declaració i qui va realitzar eixe moviment.

  Rehabilitar domiciliació

  Després d'accedir a l'enllaç "Rehabilitar" es mostrarà la següent advertència:

  Advertència

  És a dir, si l'anul·lació prèvia es va realitzar mitjançant pagament amb NRC, llavors no ha de rehabilitar la domiciliació, ja que llavors es duplicaria el pagament.

  Si l'anul·lació es va realitzar mitjançant reconeixement de deute, tinga en compte que l'esmentat deute continua actiu i ha d'anul·lar-se si desitja rehabilitar la domiciliació.En este cas contacte amb la seua Dependència Regional de Recaptació per a regularitzar la situació.

  Enlaces de interés:

  anul·lar anul·lació domiciliació domiciliada rectificar rectificació modificar modificació compte bancària pagament
 • Calendari del contribuent