Consulta de notificacions i comunicacions

Mitjançant esta opció pot accedir a un cercador que permet localitzar tant les notificacions com les comunicacions del contribuent amb què està vinculat en el moment de l'emissió per ser el titular de la notificació, el destinatari o un apoderat per a accedir a les notificacions i comunicacions del titular.

Enllaç consulta notificacions i comunicacions a la Seu

El tràmit requerix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant.Si utilitza certificat o DNI electrònic faça clic en l'enllaç "Accedisca amb certificat o DNI electrònic" i si utilitza el sistema Cl@ve PIN introduïsca el DNI o el NIE a la casella.

Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

A més del mateix titular  també pot accedir un tercer que actue en nom seu, ja siga un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

Estos són els criteris de recerca que pot utilitzar per a accedir a les notificacions i comunicacions:

  • "En nom de", permet filtrar els resultats de la persona o entitat seleccionada, que pot ser el mateix contribuent, una entitat que succeïx o una persona o entitat apoderada pel contribuent a accedir a les seues notificacions i comunicacions.Este criteri també mostra totes les notificacions i comunicacions el titular de les quals és el tercer, fins i tot aquelles que van ser emeses abans de rebre el poder o de ser atorgada la successió.Per a facilitar la recerca del tercer pot prémer sobre la icona de nova finestra i activar la finestra de recerca.Pot buscar per NIF, nom, tipus i tràmit, polsant l'enllaç "Mostrar Filtros" o seleccionar directament el contribuent.Per a localitzar les notificacions i comunicacions de tercers, és imprescindible que en este camp indique el NIF del poderdant o de l'entitat que succeïx.criteri en nom de Seleccionar NIF de tercer seleccionar per filtre
  • "Tipus", filtra els resultats a notificacions sí o no notificades i comunicacions. criteri tipus
  • Rang de dates, permet delimitar la recerca a les dates indicades, sense rang mínim ni màxim. criteri rang de dates
  • "Llegida", per a filtrar notificacions o comunicacions llegides o no. La marca "Llegida" s'activa quan el contribuent, ja siga el titular, destinatari o apoderat a l'accés a les notificacions, accedix a l'esmentada comunicació o bé quan li és lliurada per Correos, en mà o per un agent tributari.A més, per a evitar que notificacions o comunicacions antigues dificulten la identificació dels enviaments més recents que no han sigut revisats pel contribuent, s'adopta el conveni de considerar llegides les notificacions emeses abans de l'últim any, així com les comunicacions emeses per correu postal abans de tres setmanes. criteri llegida

Una vegada seleccionats els criteris, prema el botó "Buscar".S'oferiran els 10 primers resultats que complisquen les condicions seleccionades.

Buscar notificacions

Si n'hi ha més, s'habilitarà el botó "Més" per a poder accedir-hi.Les dades que s'oferixen sobre cada notificació o comunicació són el número de certificat, que és un enllaç per a accedir a la mateixa, el concepte, el tipus, el titular, el destinatari, les dates d'emissió i de notificació, el model de notificació i si ha sigut o no llegida.A continuació es visualitzaran uns altres 10 resultats més i es permetrà paginar per a poder localitzar la resta i fins i tot exportar els resultats a un document Excel.

resultats de la cerca i veure més

paginar i exportar resultats

accés a la notificació o comunicació

En funció de si es tracta d'una notificació o una comunicació, i de si ja està notificada o no, i llegida o no, es mostrarà un botó d'accés diferent a la seua descàrrega o visualització.

botó veure comunicació

Pdf comunicació

Des del cercador, en la part superior, disposarà d'un enllaç per a accedir al resum de les notificacions i comunicacions no llegides.

anar al resum de no llegides

vista resumixen no llegides

Enlaces de interés:

consulta de notificacions i comunicacions