Accés al servei de notificacions electròniques per apoderament

L'accés a les notificacions requerix identificació amb certificat de l'obligat o d'un apoderat a la consulta de notificacions en el seu nom.Els obligats a rebre electrònicament les comunicacions i notificacions de l'Agència Tributària, ja siguen persones físiques, jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, podran atorgar el poder de recepció de notificacions i comunicacions a una o diverses persones tant físiques com jurídiques.

Quan mitjana apoderament, l'apoderat no accedix a tota la bústia del poderdant, sinó exclusivament a aquelles notificacions per a les quals ha sigut autoritzat en funció del poder rebut.De tal manera, quan l'apoderat accedisca al portal de l'Adreça Electrònica  Habilitada (DEH) disposarà d'una pestanya addicional cridada "Autorizadas" que permet la consulta de les notificacions dirigides al poderdant.

Selecciona la persona o entitat autoritzada en la part esquerra per a veure les seues notificacions i comunicacions.

DEH carpeta Autorizadas

L'apoderament que s'ha de registrar en este cas és el del tràmit GENERALNOT o un apoderament específic per a recepció de notificacions.

Existixen 3 formes atorgar l'apoderament:

  1. Poder atorgat mitjançant compareixença personal del poderdant en les Delegacions i Administracions de AEAT utilitzant el formulari "Atorgament d'apoderaments mitjançant compareixença del poderdant per a la realització de tràmits i actuacions per Internet".Si el poderdant és una persona jurídica o una de les entitats mancades de personalitat jurídica, el compareixent haurà d'acreditar que és el representant legal de l'entitat o que ostenta prou poder per a atorgar els apoderaments.

  2. Poder atorgat mitjançant document públic o document privat amb firma notarialment legitimada presentat davant de l'Agència Tributària.

  3. Poder atorgat per Internet mitjançant l'ús d'algun dels sistemes d'identificació i autenticació previstos en la Llei 11/2007, d'accés electrònic.En este cas tant poderdant com apoderat han de disposar de certificat electrònic o  Cl@ve PIN per a atorgar i confirmar l'apoderament respectivament.

Registre de l'apoderament per Internet

Perquè l'apoderament quede registrat, el procés ha de realitzar-se en dos passos:

1.Atorgament del poder. En primer lloc, el poderdant ha d'accedir amb el seu certificat electrònic o Cl@ve PIN a l'opció "Alta de poder mitjançant identificació electrònica".

Identifica't amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).El sistema et mostrarà les opcions d'identificació amb certificat electrònic o amb Cl@ve PIN.

Tipus d'accés

A continuació llig l'avís i opta per una de les opcions disponibles.En este cas:"Alta de poder general per a tràmits tributaris".

Seleccionar poder general o poder específic

Indica el NIF de la persona o entitat a la qual atorgaràs el poder i selecciona el tràmit GENERALNOT.Es pot especificar una data de final de l'autorització i si es deixa en blanc s'entén com a apoderament indefinit (fins que el poderdant el revoque o l'apoderat ho rebutge).

Marca també la casella en la que s'autoritza que les teues dades siguen tractades i polsa "Firmar Enviar".

alta poder

A la següent finestra macadura la casella "Així que" i fes clic en "Firmar i Enviar" per a completar l'atorgament de poder.

Una vegada enviat l'alta, s'informarà de les dades del poderdant, l'apoderat, la relació d'apoderaments donats d'alta i el CSV (Codi Segur de Verificació) que podràs acarar en l'apartada "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació".

Justificant alta poder

2.Recepció del poder.En este segon pas, l'apoderat ha d'accedir amb el seu certificat electrònic o Cl@ve PIN a "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts", per a confirmar l'apoderament rebut i finalitzar l'alta en el registre d'apoderaments.

Filtra els resultats per l'estat de l'autorització "Sense confirmar" o pel tràmit GENERALNOT i fes clic en "Buscar".Per a accedir a l'apoderament fes clic en el número de referència de l'apoderament en qüestió.

Buscar poder rebut

Accés a detall poder

Accediràs a una pantalla amb les dades generals de l'apoderament (poderdant, apoderat, data de vigència, etc.)i la situació de l'apoderament.Per a finalitzar amb el registre de l'apoderament polsa l'enllaç "Confirmar el poder rebut" situat en la part superior de la pantalla i firma i envia la informació.

Confirmar apoderament

Firmar i enviar

Apoderament confirmat

D'esta manera es completa el procés d'alta en el registre d'apoderaments per al tràmit GENERALNOT. A partir d'eixe moment, l'apoderat podrà consultar les notificacions electròniques del poderdant.

notificacions DEH apoderament apoderat autoritzades
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda