Com consultar i revocar els apoderaments atorgats

 • Des de l'enllaç "Consulta i revocació d'apoderaments atorgats" el poderdant pot consultar els apoderaments atorgats, modificar la data del període de vigència de l'apoderament i revocar-lo quan ho desitge.Este enllaç es troba en "Apoderar i atorgar representació" de la secció "Tràmits destados" de la Seu Electrònica, fent clic en:"Apoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet".

  Consultar consulta revocar revocació poder apoderament otrogado
 • Consultar apoderaments atorgats

  Faça clic en "Consulta i revocació d'apoderaments atorgats".L'accés requerix certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del poderdant.

  Consulta i revocació d'apoderaments atorgats

  Selecció de tipus d'accés

  Una vegada seleccionat el tipus d'accés, obtindrà la finestra de consulta i revocació d'apoderaments atorgats on s'indicarà el NIF i Nom o raó social del poderdant.

  Pot filtrar la recerca per estos criteris: "Apoderat", "Estat d'autorització", "Tràmit" i "Data de vigència".Prema "Buscar";es mostraran els 10 primers i si hi ha més resultats, faça clic en "Més" i en "Avançar" per a visualitzar la resta d'apoderaments. Prement sobre el número de referència de l'apoderament podrà accedir al detall de l'apoderament per a modificar el període de vigència de l'apoderament i/o revocar-lo.

  Consulta d'apoderaments atorgats

  Revocar apoderaments atorgats

  El poderdant pot revocar, en qualsevol moment, els apoderaments que haja atorgat.La revocació assortirà efectes des del moment en què siga comunicada fefaentment a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  La revocació pot realitzar-se per qualsevol dels procediments que s'utilitzen per al seu atorgament:

  1. Mitjançant compareixença en les Delegacions i Administracions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, complimentant l'Annex II de la Resolució de 18 de maig de 2010 (BOE de 21 de maig de 2010), del Director General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es regula el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals d'incapacitats, per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet.

  2. Mitjançant document públic o privat, que s'haurà així mateix d'ajustar al contingut de l'Annex II de la Resolució de 18 de maig de 2010 (BOE de 21 de maig de 2010), del Director General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es regula el registre i gestió d'apoderaments i el registre i gestió de les successions i de les representacions legals d'incapacitats, per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet.

  3. Per internet des de la pàgina web de l'Agència Tributària utilitzant el certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del poderdant.Per a això el poderdant ha d'accedir a "Seu electrònica", "Tràmits destacats", Apoderar i atorgar representació, "Consulta i revocació d'apoderaments atorgats".

  Faça clic en el número de referència i, a continuació, en "Revocar l'autorització al tràmit", situat en la part superior.

  Revoque l'autorització

  El poderdant pot especificar la data en la qual es farà efectiva la revocació.A continuació faça clic en "Firmar i Enviar".

  Seleccione data i prema

  Marque la casella "Així que" i prema "Firmar i Enviar" per a acabar el tràmit.

  Marque Així que i prema Firmar i Enviar

  La resposta serà la finestra de confirmació de la revocació amb un CSV (Codi Segur de Verificació) per acarar el document a la Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)", a més de la resta de dades de l'apoderament..

  Revocació efectuada

  Enlaces de interés:

  Consultar consulta revocar revocació poder apoderament rebut
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica DNI electrònic DNIe
  Ajuda tècnica - DNI electrònic (DNIe)
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació CSV