Relació d'entitats financeres que subministren NRC com a justificant d'ingrés per lots