Ajuda Procediment ZZ25 - Certificació prèvia per a la realització material de pagaments d'organismes de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través de les entitats de crèdit