Ajuda Procediment G415 - Reconeixement exempció IVA, per adquisicions fora del territori d'aplicació de l'impost