Informació a l'interessat sobre protecció de dades

    
 1. 1.Introducció
 2. 2.Informació bàsica
 3. 3.Informació detallada
  1. 3.1.Responsable
  2. 3.2.Delegat de Protecció de Dades
  3. 3.3.Finalitat
  4. 3.4.Termini de conservació
  5. 3.5.Legitimació
  6. 3.6.Destinataris
  7. 3.7.Procedència
  8. 3.8.Mesures de Seguretat
 4. 4.Exercici de drets
  1. 4.1.Introducció
   1. 4.1.1.Reclamació davant d'Autoritat de Control
   2. 4.1.2.Registre d'activitats de tractament
   3. 4.1.3.A qui dirigir l'exercici dels drets
   4. 4.1.4.Període de resolució
   5. 4.1.5.Altres consideracions
   6. 4.1.6.Cost
  2. 4.2.Dret d'accés
   1. 4.2.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.2.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
   3. 4.2.3.Procediment per a exercir-lo
   4. 4.2.4.Excepcions
  3. 4.3.Dret de rectificació
   1. 4.3.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.3.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
   3. 4.3.3.Procediment per a exercir-lo
   4. 4.3.4.Excepcions
  4. 4.4.Dret de supressió
   1. 4.4.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.4.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
   3. 4.4.3.Procediment per a exercir-lo
   4. 4.4.4.Excepcions
  5. 4.5.Dret d'oposició
   1. 4.5.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.5.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
   3. 4.5.3.Procediment per a exercir-lo
   4. 4.5.4.Excepcions
  6. 4.6.Dret a la limitació del tractament
   1. 4.6.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.6.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
   3. 4.6.3.Procediment per a exercir-lo
   4. 4.6.4.Excepcions
  7. 4.7.Dret a la portabilitat de les dades
   1. 4.7.1.Qui pot exercitar-lo?
   2. 4.7.2.Com poden contestar-me i què he d'obtindre?
   3. 4.7.3.Procediment per a exercir-lo
   4. 4.7.4.Excepcions
 5. 5.Registre de les activitats de tractament
  1. 5.1.Cens
  2. 5.2.Socis, partícips, representants
  3. 5.3.Contribuents Presumptes / No declarants
  4. 5.4.Requeriments
  5. 5.5.Sistema Integrat de recaptació
  6. 5.6.Recursos, reclamacions
  7. 5.7.Punt Neutre
  8. 5.8.Pagaments a proveïdors de CCAA i EELL
  9. 5.9.Expedients Processals
  10. 5.10.Expedients No Processals
  11. 5.11.Persones Requiere Informació Jutjats
  12. 5.12.CDC - Ciutadans
  13. 5.13.Informació Cites
  14. 5.14.Successions i Donacions
  15. 5.15.Documents i Escrits
  16. 5.16.Devolució de IVA no establits
  17. 5.17.Sancions
  18. 5.18.Representació
  19. 5.19.Base de dades d'informació de Vigilància Duanera
  20. 5.20.Sancions, recàrrecs i interessos
  21. 5.21.Notificacions, comunicacions i avisos de la AEAT
  22. 5.22.Notificacions i comunicacions AGE
  23. 5.23.Gestió documental de la AEAT
  24. 5.24.Aplicacions mòbils de la AEAT
  25. 5.25.Seients Registrals
  26. 5.26.CAT
  27. 5.27.VRU
  28. 5.28.Procediment Inspector
  29. 5.29.Anotacions
  30. 5.30.Fitxes d'inspecció
  31. 5.31.Declaracions de comerç exterior
  32. 5.32.Autoritzacions de comerç exterior
  33. 5.33.Garanties de comerç exterior
  34. 5.34.Protecció de marques
  35. 5.35.Finestreta única duanera
  36. 5.36.Devolució de IVA a viatgers no residents
  37. 5.37.Contraban
  38. 5.38.Revisions
  39. 5.39.Comptabilitat
  40. 5.40.Registre de treballadors fronterers en les Administracions de Duanes i Impostos Especials de la Línia de la Concepció
  41. 5.41.Prometeu
  42. 5.42.Cens d'activitats econòmiques
  43. 5.43.Impost especial sobre determinats mitjans de transport
  44. 5.44.Exempcions de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport
  45. 5.45.Informació addicional
  46. 5.46.Cens d'obligats d'impostos especials
  47. 5.47.Impostos especials, documents de producció
  48. 5.48.Cens i gestió d'infractors de gasoil bonificat
  49. 5.49.Impostos especials - Fitxes d'intervenció
  50. 5.50.Impostos especials - Garanties
  51. 5.51.Impostos especials - Marques fiscals
  52. 5.52.Gestió del cens de detallistes d'hidrocarburs (I.V.M.D.H)
  53. 5.53.Impostos especials.Pagaments amb xecs i targetes de gasoil bonificat
  54. 5.54.Cens d'operadors obligats als Impostos Mediambientals
  55. 5.55.Declaracions Informatives
  56. 5.56.Intercanvi d'informació
  57. 5.57.IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)
  58. 5.58.IVA (Impost sobre el Valor Afegit)
  59. 5.59.IS (Impost sobre Societats)
  60. 5.60.IRNR (Impost sobre la Renda de No Residents)
  61. 5.61.Règim especial de serveis telecomunicació, radiodifusió o deixats per via electrònica (MOSS)
  62. 5.62.Exempció i devolució de IVA per a ambaixades, Organismes Internacionals i l'OTAN
  63. 5.63.Autoliquidacions
  64. 5.64.Impost sobre el patrimoni
  65. 5.65.Recaptació de taxes que constituïxen recursos de la Hisenda Pública
  66. 5.66.Moviments d'efectiu
  67. 5.67.Intervenció de Mitjans de Pagament
  68. 5.68.Informe de blanqueig de capitals
  69. 5.69.Butlletins de laboratori quimicotecnològic de duanes
  70. 5.70.Precursors de Drogues
  71. 5.71.Procediment inspector de Duanes i Impostos Especials
  72. 5.72.Cens ampliat d'Aduanas
  73. 5.73.Càrrecs signants de la AEAT
  74. 5.74.Registre d'accessos
  75. 5.75.Videovigilància d'instal·lacions duaneres
  76. 5.76.Personal AEAT i Provisió de llocs
  77. 5.77.Processos selectius
  78. 5.78.Formació
  79. 5.79.Expedients disciplinaris, recursos administratius i seguiment de procediments judicials
  80. 5.80.Expedients de compatibilitat
  81. 5.81.Gestió de dades de vigilància de la salut
  82. 5.82.Cens d'usuaris
  83. 5.83.Visites i personal de la AEAT i empreses de servei
  84. 5.84.Videovigilància
  85. 5.85.Operadors Intrastat
  86. 5.86.Cens de tercers
  87. 5.87.Gestió Economicofinancera
  88. 5.88.Tercers
  89. 5.89.Contactes de proveïdors
  90. 5.90.Responsabilitat Patrimonial
  91. 5.91.Renunciantes a l'herència
  92. 5.92.Pla d'Actuació de la AEAT davant SARS-COV2
  93. 5.93 Registre d'Operadors d'Embarcacions Pneumàtiques i Semirígides d'Alta Velocitat
  94. 5.94 Enregistraments relatius a les eines col·laboratives de videotrucada
  95. 5.95.Control d'accés per reconeixement d'empremta dactilar

Imprimir

La impressió pot tardar diversos minuts depenent de la quantitat d'informació.

Seleccione la informació que desitge imprimir:

Pot cancel·lar la impressió en qualsevol moment.

Espere mentre es recopilen totes les pàgines que formen el document.

Recopilant seccions

S'ha aturat la recopilació de pàgines.No ha sigut possible completar la vista d'impressió.

cancel·lar

Vista prèvia

Imprimir

Continuar

Completat

Recopilant:

5.83.Visites i personal de la AEAT i empreses de servei

   
 1. Descripció de l'activitat

  Manteniment de la Seguretat a les seus de la AEAT mitjançant el control d'accessos als edificis de la AEAT.

  Finalitat

  Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

  Registre i control de les visites.

  Legitimació

  El control d'accessos als edificis de la AEAT es duu a terme seguint determinats protocols de seguretat que culminen amb l'autorització de l'accés de personal alié a l'edifici.

  D'esta manera, tot personal alié a un edifici és sotmés a diversos controls d'identitat i inspecció radiològica tant personal (realitzats mitjançant arcs detectors de metalls) com de les pertinences que porta i pretén introduir a l'edifici (realitzats mitjançant equips d'inspecció de rajos X).

  Als obligats tributaris que accedixen a les àrees d'atenció al públic només se'ls realitzen controls personals i de pertinences.

  En qualsevol cas, la recollida de dades realitzada a una persona que accedix a un edifici es fa per motius de seguretat.Les dades recollides són les mínimament necessàries per a identificar correctament la persona que accedix a l'edifici ja siga per primera vegada o de forma puntual.

  Açò es basa en l'article 32 “Vigilants de seguretat i la seua especialitat” de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada, que establix:

  “1.Els vigilants de seguretat exerciran les següents funcions:

  a) Exercir la vigilància i protecció de béns, establiments, llocs i esdeveniments, tant privats com públics, així com la protecció de les persones que puguen trobar-se, en els mateixos, duent a terme les comprovacions, registres i prevencions necessàries per al compliment de la seua missió.

  b) Efectuar controls d'identitat, d'objectes personals, paqueteria, mercaderies o vehicles, inclòs l'interior d'estos en l'accés o a l'interior d'immobles o propietats on donen servei, sense que, en cap cas, puguen retindre la documentació personal, però sí impedir l'accés als esmentats immobles o propietats.La negativa a exhibir la identificació o a permetre el control dels objectes personals, de paqueteria, mercaderia o del vehicle facultarà per a impedir als particulars l'accés o per a ordenar-los l'abandonament de l'immoble o propietat objecte de la seua protecció.”

  Segons açò, i d'acord amb el que establix l'article 6.1.f del Reglament, no és necessari el consentiment dels interessats, ja que l'art. 51 de la Llei 4/2014 reconeix el dret a “dotar-se de mesures de seguretat privada dirigides a la protecció de persones i béns i a l'assegurament del normal desenvolupament de les seues activitats personals o empresarials”.

  No es distingix el motiu d'accés ja que el concepte genèric és l'accés a l'edifici d'una persona que no està donada d'alta en el mateix com a usuari habitual i, per tant, per a autoritzar el seu accés ha de conéixer-se de forma fefaent i indubtable la filiació de qui accedirà i comprovar la veracitat del motiu del seu accés.

  Interessats

  • Visitants, personal al servei de la AEAT i qualsevol altre empleat, públic o privat, que exercix les seues funcions en edificis de la AEAT

  Dades

  • NIF/DNI/NIE/PASSAPORT, Nom i Cognoms
  • Data i hora entrada i eixida, persona a visitar, motiu de la visita
  • Dades del vehicle, en el seu cas
  • Dades biomètriques (empremta dactilar), en el seu cas

  Tractaments

  • Recollida
  • Registre
  • Emmagatzemament
  • Estructuració
  • Modificació
  • Actualització
  • Còpia
  • Anàlisi
  • Consulta
  • Extracció
  • Difusió
  • Interconnexió
  • Limitació
  • Supressió
  • Destrucció
  • Altres

  Destinataris

  No es preveuen

  Transferències internacionals

  No es preveuen

  Terminis previstos per a la supressió

  Les dades obtingudes s'esborraran en el termini màxim d'un mes.

  Elaboració de perfils

  No aplica

  Mesures tècniques/organitzatives

  Totes les dades tractades han sigut avaluades a través d'una anàlisi de riscos, havent obtingut la relació de mesures tècniques i organitzatives a aplicar.

  Les esmentades mesures han sigut aplicades d'acord al Pla d'adequació aprovat.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda