Instruccions d'emplenament

Abans de completar el present model és convenient que llija les següents instruccions:

1.INSTRUCCIONS GENERALS

Este model normalitzat de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts correspon exclusivament a sol·licituds de devolució de l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH)  formulades pels qui hagen suportat la repercussió d'este impost (consumidors finals dels productes gravats).

La seua utilització és voluntària per als interessats, els qui podran optar entre la utilització d'este model o la presentació de les seues sol·licituds sense arranjament a model.

La utilització del model normalitzat pressuposa que l'interessat justifica la seua sol·licitud de devolució en la sentència del 27 de febrer de 2014 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que declara que la normativa comunitària s'oposa a un impost com el de Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, ja que no pot considerar-se que este impost perseguira una finalitat específica.

La presentació del model serà electrònica per Internet, a través de la Seu electrònica de l'AEAT.  A estos efectes, el presentador haurà de disposar de sistema de signatura electrònica avançada que acredite la seua identitat.

2.DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE

Els sol·licitants (consumidors finals) han d'identificar-se, i identificar el subjecte passiu que els va repercutir l'impost que han suportat i pel qual sol·liciten la devolució.

Cada sol·licitud únicament permet identificar un  subjecte passiu, ja que l'òrgan competent per a la resolució serà el competent en funció del domicili del subjecte passiu.Quan un mateix sol·licitant tinga subministraments de diversos subjectes passius, haurà de presentar un model normalitzat per cada subjecte passiu que li va repercutir les quotes de l'IVMDH per les quals sol·licita la devolució.

El subjecte passiu identificat haurà d'haver ingressat l'IVMDH la devolució del qual se sol·licita.

Les devolucions corresponents a les sol·licituds presentades mitjançant este model es realitzaran mitjançant transferència bancària al compte el qual IBAN es consigne en les dades de contacte de la sol·licitud.

3.SUBMINISTRAMENTS OBJECTE DE SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ IVMDH

L'interessat presentarà en este apartat una relació, d'acord amb el format definit en les instruccions específiques d'importació de fitxers per a este camp, de les factures justificants de les repercussions de l'IVMDH que ha suportat per les quals sol·licita la devolució de l'impost.L'emissor de la factura ha de coincidir amb el subjecte passiu identificat a la sol·licitud.

L'IVMDH va deixar d'estar vigent el 31/12/2012, per la qual cosa no es tornarà per subministraments realitzats el 2013.Tampoc no es tornarà per períodes anteriors a 2010 (ja prescrits), tret que el sol·licitant puga acreditar la interrupció de la prescripció, havent en este cas de marcar la casella habilitada en el grup de  dades de contacte.

La presentació de la relació de factures no eximix el sol·licitant de presentar les factures que servixen de base a esta relació.Així, les factures, i qualsevol altra documentació justificativa del dret a la devolució del sol·licitant, es podran aportar, a elecció de l'interessat:

  1. en suport físic davant de l'òrgan competent, amb indicació del número de referència de la sol·licitud, una vegada admesa esta.
  2. en suport informàtic davant de l'òrgan competent, amb indicació del número de referència de la sol·licitud, una vegada admesa esta.

Els tiquets que reunisquen els requisits exigits per la normativa per a justificar el dret a la devolució es consideraran, a efectes d'este model, com si foren factures.