Ajuda Procediment DC35 - Magatzem de depòsit temporal