Ajuda Procediment DC32 - Utilització de precintes de tipus especial