Ajuda Procediment DC18 - Autorització per a expedir prova d'estatut de la UE a operadors